ESPI 46/2015 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

ESPI 46/2015 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a spółkami Grupy Kapitałowej CCC („Grupa Kapitałowa CCC”) w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym do dnia publikacji niniejszego raportu (według zamkniętych okresów księgowych) wyniosła 2.290.236,15 PLN (słownie dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 15/100) netto. Tym samym wartość obrotów przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i stanowi podstawę do publikacji niniejszego raportu. Współpraca pomiędzy Emitentem i Grupą Kapitałową CCC odbywa się na podstawie umów handlowych podpisanych pomiędzy IMS S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej CCC, dotyczących świadczenia przez Emitenta usług Audio- i Aromamarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych, dobór i sprzedaż kompozycji zapachowych). Dodatkowo, na podstawie jednorazowych zleceń, IMS S.A. świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej CCC m.in. usługi emisji reklam dźwiękowych we wskazanych galeriach handlowych.

Umową o najwyższej wartości obrotów handlowych jest ”Umowa o współpracy w zakresie aromamarketingu” zawarta w dniu 31 marca 2010 r. (wraz z późniejszymi aneksami) pomiędzy Spółką a NG2 S.A. (zmiana nazwy spółki na CCC S.A. w dn.22.01.2013 r.), której łączna wartość obrotów w okresie od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym do dnia publikacji raportu (według zamkniętych okresów księgowych) wyniosła 845 tys. PLN. Umowa ta obowiązuje na czas nieokreślony. Powyższe umowy i zlecenia nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunków ani terminów opisanych w §9 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniach 01 – 02.07.2019 r. nie zrealizowano nabycia akcji IMS S.A.
  • w dniu 03.07.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0012% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0012% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,07 zł;
  • w dniu 04.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.338 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0041% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0041% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,05 zł;
  • w dniu 05.07.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0049% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0049% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,03 zł;

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 01.07.2019 r. do 05.07.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 66,76 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0103% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.338 głosów stanowiących 0,0103% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 166.241 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,51% kapitału zakładowego i dających 166.241 głosów stanowiących 0,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY