ESPI 40/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza

ESPI 40/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 29.06.2015 r. do dnia 03.07.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 27.109 (dwadzieścia siedem tysięcy sto dziewięć) akcji własnych po średniej cenie 2,33 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 63 169,11 PLN. Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 542,18 PLN stanowią 0,08% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 27.109 głosów na WZA (0,08% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 80.298 akcji własnych zakupionych w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 80.298 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015).

Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY