ESPI 37/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza

ESPI 37/2015 Informacja ws. realizacji skupu akcji własnych – III transza – pobierz

Szczegółowe zestawienie skupionych akcji własnych w okresie 22-26 czerwca 2015 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w okresie od dnia 22.06.2015 r. do dnia 26.06.2015 r. Spółka nabyła w ramach realizacji III transzy Programu Skupu akcji własnych, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 29.207 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedem) akcji własnych po średniej cenie 2,34 PLN. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 68 539,90 PLN.  Transakcje zostały przeprowadzone podczas sesji giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 NWZA Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Nabyte w w/w okresie akcje własne o wartości nominalnej 584,14 PLN stanowią 0,09% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 29.207 głosów na WZA (0,09% wszystkich głosów). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada łącznie 53.189 akcji własnych zakupionych w ramach III transzy Programu Skupu, które odpowiadają 53.189 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki O rozpoczęciu III transzy Programu Skupu akcji własnych Spółka informowała komunikatem ESPI 31/2015).

Informacje szczegółowe nt. każdej transakcji (data i godzina transakcji, cena, ilość nabytych akcji), zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY