ESPI 35/2015 Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego

ESPI 35/2015 Objęcie akcji w ramach programu motywacyjnego – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2013 – 2015, zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A. z dnia 9 stycznia 2013 roku (zmienionego uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 czerwca 2013 roku oraz uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 lutego 2015 roku – tekst jednolity) objęły akcje serii H.

W ramach w/w Programu Motywacyjnego, za 2014 rok, beneficjenci objęli łącznie 355.000 akcji serii H, z czego dwóch Członków Zarządu IMS S.A. objęło łącznie 250.000 akcji serii H oraz osiemnaścioro pracowników i współpracowników IMS S.A. objęło łącznie 105.000 akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii H, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,02 zł za 1 akcję. Beneficjenci objęli wszystkie akcje zaoferowane do objęcia w listach realizacyjnych. Koszty związane z emisją akcji nie wystąpiły. W wyniku emisji i objęcia akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 673.319,26 zł a łączna liczba akcji 33.665.963. Objęte akcje serii H stanowią łącznie 1,07% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 1,07% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 33.665.963.

Objęcie akcji w dniu 26 czerwca 2015 roku w ilości 355.000sztuk wyczerpało Program Motywacyjny II na lata 2013 – 2015.

PODOBNE ARTYKUŁY