ESPI 3/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w III Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z III Transzą Programu Skupu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2017 z dnia 24 stycznia br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach III Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w III Transzy Programu Skupu w wysokości 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji III Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 3/2017 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w III Transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z III Transzą Programu Skupu

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji III Transza

Formularz oferty zbycia akcji III Transza

Umowa zbycia akcji III Transza

PODOBNE ARTYKUŁY