ESPI 3/2015 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

ESPI 3/2015 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę spodziewane, zgodnie z prognozą opublikowaną raportem EBI nr 19/2014, bardzo dobre wyniki Grupy IMS w 2014 roku, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2014 rok w wysokości 6 gr/akcję, tj. w wysokości ok. 2 mln zł (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy). Oznacza to 50% wzrost dywidendy na jedną akcję w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

PODOBNE ARTYKUŁY