ESPI 2/2017 III Transza Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram III Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach III Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 24 stycznia br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach III Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w III Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 2/2017 III Transza Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu III Transza Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY