ESPI 19/2017 IV Transza Skupu akcji własnych

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram IV Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach IV Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.

Jednocześnie Zarząd informuje, że 13 czerwca br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach IV Transzy Programu Skupu.

Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 3,60 zł (słownie: trzy złote 60/100) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w IV Transzy Skupu uprawniają do 400.000 głosów, stanowią 1,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 1,19% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 r., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 19/2017 IV Transza Skupu akcji własnych

Uchwała Zarządu IV Transza Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY