ESPI 7/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 Podstawa prawna

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020, Zarząd IMS S.A. _”Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.284.817,20 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 31.424.086 akcji Spółki _tj. liczba akcji Emitenta minus akcje własne przeznaczone do umorzenia na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 21.01.2020r._. Z uwagi na trwający proces nabywania akcji własnych, które nie uczestniczą w dywidendzie, ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2019 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie według stanu na dzień dywidendy.

Recommended Posts