ESPI 16/2018 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2018

ESPI 16/2018 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2018 – pobierz

Prognoza finansowa Grupy IMS na 2018 rok- pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu prognozę finansową Grupy Kapitałowej IMS na rok obrotowy 2018.

Przedstawiona prognoza jest zgodna z celami średnioterminowymi na lata 2017 – 2019 przyjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i przekazanymi do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym ESPI 27/2016.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych  parametrów miał różnić się od osiągniętych wyników o co najmniej +/- 10%. Korekta w górę lub w dół tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto zaprezentowanych w raporcie ESPI 27/2016 będzie miała miejsce jedynie wtedy, kiedy miałoby to wpływ na zmianę o co najmniej +/- 10% przedstawionych powyżej przychodów lub zysków Grupy IMS.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Recommended Posts