ESPI 41/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie A. Czeszejko-Sochacki art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 23 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Artura Czeszejko-Sochackiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.


Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 40/2023 Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport: Rejestracja podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 16 października 2023 r. powziął informację o zarejestrowaniu 16 października 2023 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS emisji akcji serii D Spółki i podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego warunkowego podwyższenia kapitału Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu rejestracji przez Sąd jego podwyższenia wynosi obecnie 677.881,72 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 72/100).

Kapitał zakładowy dzieli się na 33.894.086 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, w tym:

-30.598.586 (trzydzieści milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A,

– 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C,

– 2.795.000 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda.

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 33.894.086.

Ww. podwyższenie kapitału nastąpiło na skutek objęcia przez osoby uprawnione 1.600.000 akcji na okaziciela serii D, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2023.

 

Podstawa szczegółowa: par. 6 ust. 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 39/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – POBIERZ
Zawiadomienie W. Piwocki art. 19 MAR – POBIERZ
Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 03 października 2023 r. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. p. Wojciecha Piwockiego dotyczącego nabycia akcji Spółki.
Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.