ESPI 7/2021 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcji na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 18 lutego 2021 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki dotyczącego zbycia akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu

ESPI 6/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 2 marca 2021 roku

Raport: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 2 marca 2021 roku – POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ – POBIERZ

Projekty uchwał na NWZ – POBIERZ

Opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D – POBIERZ

Proponowane zmiany w Statucie IMS – POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa na NWZ – POBIERZ

 

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 628 481,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 marca 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 5/2021 Korekta błędu Audytora w Raporcie z Przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2020 r.

Raport: Korekta błędu Audytora w Raporcie z Przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2020 r. – POBIERZ

Sprostowanie biegłego rewidenta – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 03.02. br. Sprostowania Biegłego Rewidenta do „Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS Spółka Akcyjna” datowanego na 2 września 2020 r.

Sprostowanie dotyczy wyłącznie formy dokumentu ww. Raportu i wynika ono z zastosowania w raporcie aktualnych wzorów raportów opublikowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Raport w zakresie wyrażonej opinii z przeglądu nie uległ zmianie.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IMS Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r. oraz Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej IMS w żadnym elemencie nie uległo zmianie.

W załączeniu otrzymane w dniu dzisiejszym Sprostowanie biegłego rewidenta wraz z obowiązującym „Raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IMS Spółka Akcyjna”.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.