ESPI 32/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28.08.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.470.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.470.000, co uprawniało do 44,42% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,41% ogólnej liczby głosów;

2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 24,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,48% ogólnej liczby głosów;

3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 17,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,85% ogólnej liczby głosów;

4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 9,74% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,82% ogólnej liczby głosów.

ESPI 31/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku

Raport: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.08.2020 roku – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. w 2019 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 28.08.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 30/2020 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 groszy/akcję, tj. w wartości 1.554.954,30 PLN.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 325.000 akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 4 września 2020 roku, termin wypłaty dywidendy to 18 września 2020 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 29/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że uległ zmianie termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku. Raport opublikowany zostanie 3 września 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 27 sierpnia 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku ws. informacji bieżących i okresowych.

ESPI 27/2020 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2019 – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż 4 sierpnia br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 5 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie 1.554.954,30 złotych.

Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji Spółki (tj. liczba akcji Emitenta minus skupione akcje własne).