ESPI 16/2018 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2018

ESPI 16/2018 Prognoza finansowa Grupy IMS na rok 2018 – pobierz

Prognoza finansowa Grupy IMS na 2018 rok- pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu prognozę finansową Grupy Kapitałowej IMS na rok obrotowy 2018.

Przedstawiona prognoza jest zgodna z celami średnioterminowymi na lata 2017 – 2019 przyjętymi przez Zarząd Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i przekazanymi do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym ESPI 27/2016.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokona korekty prognozy w przypadku, gdyby którykolwiek z prognozowanych  parametrów miał różnić się od osiągniętych wyników o co najmniej +/- 10%. Korekta w górę lub w dół tempa pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz rentowności netto zaprezentowanych w raporcie ESPI 27/2016 będzie miała miejsce jedynie wtedy, kiedy miałoby to wpływ na zmianę o co najmniej +/- 10% przedstawionych powyżej przychodów lub zysków Grupy IMS.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych parametrów oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanych prognoz w cyklach kwartalnych.

Zarząd podtrzymuje ponadto realizację polityki dywidendowej zakładającej coroczną wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 60% osiągniętego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Jesteśmy partnerem konferencji Wall Street

[:pl]

Jest to już 22. edycja konferencji Wall Street – największego spotkania inwestorów indywidualnych w Polsce. Bierze w niej udział około 1000 uczestników oraz zaplanowanych jest ponad 40 wykładów.
Konferencję uświetni wiele znakomitych postaci ze świata biznesu i przedsiębiorczości. Michał Kornacki prezes IMS S.A. – spółki będącej liderem w świadczeniu wyspecjalizowanych usług z zakresu Marketingu Sensorycznego – jest jednym z wykładowców konferencji. 25 maja weźmie udział w panelu dyskusyjnym: „Abonamenty i dywidendy, czyli dwie rzeczy, w których mogą zakochać się inwestorzy długoterminowi”, a 26 maja podczas Forum Akcjonariat zaprezentuje spółkę IMS S.A., a także jej wyniki finansowe w 2017 r. Prezentacja odbędzie się o godz. 11.15 w Sali A. Wszystkich inwestorów, a także osoby zainteresowane, serdecznie zapraszamy na wykład.
Więcej na temat konferencji pod tym linkiem.

[:]

ESPI 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 6 czerwca 2018 roku

ESPI 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 6 czerwca 2018 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok – pobierz

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 29 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 30 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 14/2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2017

ESPI 14/2018 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2017 – pobierz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 20 gr na akcję.

Zgodnie z ww, rekomendacja kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie maksymalnie 6.699.979,80 złotych.

Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji Spółki. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych oraz możliwy dalszy skup akcji (akcje własne nie uczestniczą w dywidendzie), ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu Akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2017 oraz wartość wypłacanej dywidendy zostanie ustalona przez Zarząd Spółki po zatwierdzeniu dywidendy do wypłaty przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), według stanu na dzień dywidendy.