ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 68/2016 z dnia 28 listopada br. oraz w związku z Uchwałą nr 19 ZWZ Emitenta z dnia 9 czerwca br., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą ceny (wynagrodzenia) oraz ilości skupowanych akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W związku z powyższym, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym ustalił cenę (wynagrodzenie) w II Transzy Programu Skupu w wysokości 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz ilość skupowanych akcji w ilości 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk.

Jednocześnie Zarząd IMS S.A. przekazuje w załączeniu:
– Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji wraz z harmonogramem realizacji II Transzy skupu akcji własnych
– Wzór formularza oferty zbycia akcji
– Wzór umowy zbycia akcji.

ESPI 69/2016 Ustalenie ceny oraz ilości skupowanych akcji w II transzy Programu Skupu akcji własnych oraz dokumenty związane z II Transzą Programu Skupu akcji własnych przyjętego dnia 26 września 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji

Formularz oferty zbycia akcji

Umowa zbycia akcji

ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

W nawiązaniu do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 9 czerwca 2016 roku oraz Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z 26 września 2016 r., Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu harmonogram II Transzy Programu Skupu akcji własnych. W ramach II Transzy nabywanie akcji własnych będzie następować poprzez zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym w następstwie skierowania do akcjonariuszy Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji.
Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 28 listopada br. podjął uchwałę w sprawie propozycji ceny (wynagrodzenia) i ilości skupowanych akcji w ramach II Transzy Programu Skupu. Proponowana ilość akcji, która miałaby być przedmiotem nabycia przez Spółkę to 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk, a proponowana cena (wynagrodzenie) to 2,70 zł (słownie: dwa złote i siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w II Transzy Skupu uprawniają do 300.000 głosów, stanowią 0,90 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 0,90% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ww. propozycja, zgodnie z Uchwałą nr 19 ZWZ z dnia 9 czerwca br., zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

ESPI 68/2016 Przyjęcie przez Zarząd harmonogramu II Transzy Skupu akcji własnych oraz ustalenie do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą propozycji ceny i ilości skupowanych akcji w ramach II transzy Programu Skupu

Transza II Programu Skupu akcji własnych

ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje w załączeniu korektę prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok opublikowanej raportem bieżącym ESPI nr 27/2016 z dnia 23 maja 2016 r. Obniżenie prognoz wyników Grupy IMS wynika z niższych od spodziewanych przychodów reklamowych. Publikacja korekty prognoz spowodowana jest istotną zmianą (o co najmniej 10%) przynajmniej jednego z prognozowanych parametrów wynikowych (w tym wypadku trzech: EBIT, EBITDA i zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej).
Zarząd Emitenta podtrzymuje jednocześnie opublikowane ww. raportem ESPI nr 27/2016 prognozy średnioterminowe na lata 2017 – 2019. W ocenie Zarządu niższe od oczekiwanych w roku 2016 przychody z tytułu usług reklamowych to jednorazowe wydarzenie niestanowiące trwałego trendu i nie będące mieć istotnego wpływu na wyniki w przyszłych okresach, w dużej mierze dzięki stale rosnącej liczbie lokalizacji abonamentowych. Zarząd Emitenta wskazuje, że podobna sytuacja (korekta prognoz) miała miejsce w roku 2012. Raportem EBI nr 19/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku Spółka skorygowała prognozy na 2012 rok także z powodu słabszych od oczekiwań przychodów reklamowych. Nie przeszkodziło to jednak w dynamicznym wzroście przychodów i zysków Grupy IMS w latach 2013 – 2015 oraz realizacji bądź przekraczania prognoz wyników publikowanych na każde z tych lat.
Zarząd Emitenta podtrzymuje także w roku 2016 i latach kolejnych, realizację polityki dywidendy obowiązującej w Grupie, która mówi o corocznym rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu do wypłaty co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

ESPI 67/2016 Korekta prognozy wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2016 rok

Skorygowana prognoza 2016