ESPI 23/2015 Aktualizacja informacji ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta

ESPI 23/2015 Aktualizacja informacji ws. planowanego przejęcia spółki działającej w branży Emitenta – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A., w nawiązaniu do raportu nr 2/2015 z dnia 14.01.2015 roku informuje, że w dniu 28 maja br., wobec nieprzekazania – mimo deklaracji w tym zakresie – przez osoby fizyczne posiadające 100% udziałów w Magic Group Polska Sp. z o.o. i jednocześnie zarządzające tą spółką, wszystkich niezbędnych informacji do zakończenia procesu due diligence, Zarząd Internet Media Services S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od negocjacji z w/w udziałowcami. Zakończenie negocjacji nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań którejkolwiek ze stron.

ESPI 22/2015 Prognoza wyników na 2015 rok

ESPI 22/2015 Prognoza wyników na 2015 rok – pobierz

Prognoza wyników Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje w załączeniu prognozę wyników finansowych Grupy Kapitałowej IMS na 2015 rok.

Podstawa prawna szczegółowa: §5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia ws. Informacji bieżących i okresowych.

ESPI 21/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 3 czerwca 2015 roku

ESPI 21/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 3 czerwca 2015 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA – pobierz

Projekty uchwał na ZWZA – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. – tekst jednolity – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZA – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2014 – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Media Services S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1,2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 20/2015 Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 – 2016

ESPI 20/2015 Informacja o wyborze Audytora na lata 2015 – 2016 – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 05.05.2015 roku Rada Nadzorcza Spółki – organ uprawniony na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki – podjęła uchwałę nr 11 o wyborze Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-209), ul. Hrubieszowska 2 do przeprowadzenia:

  •  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2015 roku,
  •  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2015 rok,
  •  przeglądu sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za I półrocze 2016 roku,
  •  badania rocznego sprawozdania Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za 2016 rok.

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3790. Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadził badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej IMS za lata 2013 – 2014. Dodatkowo w latach 2013 – 2014 Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. przeprowadziła na rzecz Internet Media Services S.A. usługi due diligence oraz usługę wydania opinii do danych historycznych 2011-2013 i prognozy za 2014 rok dla potrzeb Prospektu Emisyjnego.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa z audytorem zostanie przez Zarząd zawarta na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej badań i przeglądów.