ESPI 75/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r.

EESPI 75/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 21.12.2018 – 27.12.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 21.12.2018 r. – 27.12.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 3.952 (trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,44 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 13.648,55 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 21.12.2018 r. zrealizowano nabycie 570 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0017% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0017% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,44 zł;
  • w dniu 27.12.2018 r. zrealizowano nabycie 3.382 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0101% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0101% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,45 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 21.12.2018 r. do 27.12.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła  79,04 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0118% kapitału zakładowego Spółki i daje 3.952 głosy stanowiące 0,0118% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.656.430 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego i dających 1.656.430 głosów stanowiących 4,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY