ESPI 7/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 25.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

ESPI 7/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 25.01.2019 r. do 31.01.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 25.01.2019 – 31.01.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 25.01.2019 r. – 31.01.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 14.862 (czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcje własne po średniej cenie jednostkowej 3,85 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 57.388,08 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 25.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.940 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0118% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0118% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,83 zł;
  • w dniu 28.01.2019 r. zrealizowano nabycie 2.300 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0069% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0069% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,85 zł;
  • w dniu 29.01.2019 r. zrealizowano nabycie 745 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0022% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0022% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,86 zł;
  • w dniu 30.01.2019 r. zrealizowano nabycie 4.290 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0128% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0128% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,86 zł;
  • w dniu 31.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.587 akcji IMS S.A. stanowiących 0,107% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0107% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,85 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 25.01.2019 r. do 31.01.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 297,24 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0444% kapitału zakładowego Spółki i daje 14.862 głosy stanowiące 0,0444% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.709.584 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,10% kapitału zakładowego i dających 1.709.584 głosów stanowiących 5,10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY