ESPI 67/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku

ESPI 67/2018 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 29.11.2018 roku – pobierz

Treść uchwał NWZ 29.11.2018 r. – pobierz

Zmiany Statutu NWZ 29.11.2018 r. – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 29.11.2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu podjęta została uchwała nr 4 w sprawie umorzenia 1.627.068 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 4,86% kapitału zakładowego (akcje własne Spółki). Uchwała nr 6 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 7 – tekst jednolity Statutu.
W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych oraz
podczas NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

PODOBNE ARTYKUŁY