ESPI 66/2018 Powołanie nowego członka Zarządu

ESPI 66/2018 Powołanie nowego członka Zarządu – pobierz

Życiorys Wojciecha Piwockiego – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 listopada 2018 roku powołała z dniem 1 stycznia 2019 roku Pana Wojciecha Piwockiego w skład Zarządu Spółki.

Pan Wojciech Piwocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, nie uczestniczy w spółce  konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., ani nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska Pana Wojciecha Piwockiego znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki:
http://www.ims.fm/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/zarzad-ir/ .

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY