ESPI 55/2018 Rejestracja zmiany w Statucie Spółki

ESPI 55/2018 Rejestracja zmiany w Statucie Spółki – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 1 października 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 26 września  2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 31 lipca 2018 roku Uchwałą nr 5 w zakresie zmiany brzmienia treści jego §6a.

Ww. zmiana Statutu została wprowadzona w związku z podjętą przez NWZ Uchwałą nr 4 w sprawie rozszerzenia zakresu upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Rozszerzone uprawnienie upoważniło Zarząd IMS S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 100.000,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 nowych akcji na okaziciela serii B. Wyłącznym celem emisji akcji w ramach uprawnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest finansowanie transakcji M&A (mergers and acquisitions), w tym poprzez wydawanie akcji IMS S.A. tytułem zapłaty za udziały, akcje albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa podmiotu przejmowanego (nabywanego).

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje zmienioną treść §6a Statutu Spółki oraz  tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmianę.

Tym samym, w nawiązaniu do raportu ESPI 46/2018 z dnia 7 września 2018 r., Zarząd Spółki informuje, iż Sąd nie uwzględnił złożonego przez OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie i OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie, wspólnie reprezentowane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wniosku o wstrzymanie postępowania rejestracyjnego prowadzonego w przedmiocie ww. Uchwały nr 4 oraz Uchwały nr 5 NWZ z 31 lipca 2018 r. dot. zmiany Statutu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 oraz par. 6 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY