ESPI 32/2017 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych (V transza)

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 6 października br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 43.698 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 18.09.2017 r.) wyniosła 3,75 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 873,96 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,13% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 43.698 głosów na WZ (0,13% wszystkich głosów).
Spółka posiada ponadto 396.349 akcji własnych (o łącznej wartości nominalnej 7.926,98 zł; stanowiące 1,18% kapitału zakładowego Emitenta; uprawniające do 396.349 głosów na WZ, tj. 1,18% wszystkich głosów) nabyte w lipcu 2017 r. (IV Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) Spółki z 09.06.2016 r.).
Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 19 października br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 19 października 2017 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ z 9 czerwca 2016 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 26 września 2016 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 63/2016 z 26 września 2016 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:
a) umorzone, lub
b) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
c) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Kolejnym dniem zawierania przez Spółkę transakcji kupna akcji będzie 9 października 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 32/2017 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych (V transza)

PODOBNE ARTYKUŁY