ESPI 26/2018 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych

ESPI 26/2018 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 19 czerwca br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 106.452 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 05.06.2018 r.) wyniosła 3,70 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 2.129,04 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,32% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 106.452 głosów na WZ (0,32% wszystkich głosów).

Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 28 czerwca br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do 28 czerwca 2018 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron.

O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) z 25 maja 2017 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z 13 lutego 2018 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 4/2018 z 13 lutego 2018 r.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z ww. uchwałą ZWZ mogą być:

a) umorzone, lub
b) przeznaczone do dalszej odsprzedaży, lub
c) przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki.

Kolejnym dniem zawierania przez Spółkę transakcji kupna akcji będzie 20 czerwca 2018 roku.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY