ESPI 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 6 czerwca 2018 roku

ESPI 15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 6 czerwca 2018 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok – pobierz

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 29 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast projekt uchwały nr 30 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca  2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY