Zwyczajne Walne Zgromadzenie 09.06.2022 r.

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 621 981,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 13:00.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok – pobierz

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok – pobierz

Proponowane zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok – pobierz

ESPI 6/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 9 czerwca 2022 roku

Raport: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 9 czerwca 2022 roku – POBIERZ

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – POBIERZ

Projekty uchwał na ZWZ – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Proponowane zmiany w Statucie IMS S.A. – POBIERZ

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366,
02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 621 981,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 13:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 5/2022 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok

Raport: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2021 rok w wysokości 18 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 5.597.835,48 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 11.05.2022 roku, to 6,95%. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji. Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS, mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej. W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to 10. rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.

ESPI 4/2022 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

Raport: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – POBIERZ

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2021-2023 oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego IV. Rada Nadzorcza IMS S.A., biorąc pod uwagę bardzo pozytywne rezultaty, jakie przynosi funkcjonowanie Programu Motywacyjnego IV („PM IV”) w Grupie Kapitałowej IMS (tak bowiem IMS S.A. jak i Grupa Kapitałowa IMS odnotowały znaczące wzrosty wyników w 2021 r., rekordowo wzrosła kluczowa z punktu widzenia działalności Grupy liczba lokalizacji abonamentowych), przyjęła i zatwierdziła zwiększenie całkowitej, maksymalnej puli akcji w Programie Motywacyjnym IV z 2 mln akcji do 4 mln akcji. Biorąc pod uwagę warranty subskrypcyjne przyznane osobom uprawnionym za realizacje celów w roku 2021 (1,2 mln sztuk), do rozdysponowania w latach 2022 – 2023 pozostanie maksymalnie 2,8 mln akcji.
Rada Nadzorcza zmieniła także §4 ust. 2 Regulaminu PM IV – zwiększony został z maksymalnie 15% do maksymalnie 25% całkowitej puli akcji PM IV parametr pozwalający na rozdysponowanie akcji wg uznania Rady Nadzorczej w przypadku odstąpienia przez Radę od kryterium ogólnego przyznania opcji na akcje opisanego w § 4 ust. 1 Regulaminu PM IV.
Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Zarządowi Emitenta włączenie uchwał dotyczących zmian Programu Motywacyjnego IV oraz Regulaminu PM IV do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.

ESPI 3/2022 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

Raport: Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu
Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – POBIERZ

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki uchwałą podjętą w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2021−2023 (dalej: „PM IV”), uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 marca 2021 roku, przyznała łącznie 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Warranty są obejmowane nieodpłatnie.
Program Motywacyjny IV skierowany jest do członków Zarządu IMS S.A. oraz do menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.
W ramach tego przydziału (za realizację celów w roku 2021) warranty subskrypcyjne przyznane zostały trzem Członkom Zarządu IMS S.A., trzem członkom Zarządów spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej IMS oraz czterdziestu ośmiu pracownikom i współpracownikom Grupy Kapitałowej IMS. Członkowie Zarządu IMS S.A. łącznie otrzymali 600.000 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Grupy IMS – również 600.000 szt. warrantów subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji nowej serii może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2022 roku. Objęcie akcji przez osobę uprawnioną nastąpi po przedstawieniu przez nią wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu ceny emisyjnej wynoszącej 0,51 PLN za akcję (cena emisyjna jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.04.2020-31.12.2020 z uwzględnieniem 80% dyskonta). Osoba nabywająca w ramach Programu Motywacyjnego IV akcje IMS S.A. zobowiązana będzie do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock-up) przez 18 miesięcy od dnia objęcia akcji. 
Celem Programu Motywacyjnego IV jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A. Stworzenie w Spółce istotnych bodźców dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej IMS do kreowania rozwiązań poprawiających wyniki finansowe Grupy Kapitałowej IMS oraz silne związanie najlepszego personelu ze spółkami Grupy Kapitałowej IMS, prowadzić powinno do realizacji ambitnych planów odbudowania przychodów i zysków Grupy Kapitałowej IMS po pandemii koronawirusa, a w efekcie do wzrostu wartości akcji IMS S.A.
Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki (www.imssensory.com) w raporcie ESPI 9/2021 z 02.03.2021 roku (załącznik do Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 02.03.2021 r.).
Koszt przyznanych opcji na akcje, zgodnie z MSSF 2, ujęty został w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 rok.

ESPI 2/2022 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rok

Raport: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2021 rokPOBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że ulega zmianie termin publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2021 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 27 kwietnia 2022 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 12 kwietnia 2022 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2022 z 13 stycznia 2022 r.).

 

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 1/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raport: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych

w roku obrotowym 2022:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 26.05.2022 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 24.11.2022 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 13.09.2022 r.

3. Raport roczny – jednostkowy za 2021 rok – 12.04.2022 r.

4. Raport roczny – skonsolidowany za 2021 rok – 12.04.2022 r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport

półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie

finansowe.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował

skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.


Podstawa szczegółowa: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim.

ESPI 27/2021 Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.

Raport: Rezygnacja Członka Zarządu IMS S.A.- POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2021 roku Pan Piotr Kabaj złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem na 30 listopada 2021 roku. Pan Piotr Kabaj nie podał przyczyn rezygnacji.


Podstawa prawna szczegółowa:

§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.