ESPI 21/2023 Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport: Objęcie akcji w ramach Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – zmiana wysokości kapitału zakładowego – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2023 r. osoby uprawnione na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023, uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 marca 2021 roku, zmienionego następnie przez Radę Nadzorczą Spółki dnia 4 maja 2022 roku, co zostało zatwierdzone Uchwałą nr 22 z dnia 9 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objęły akcje serii D. Akcje zostały objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, o których przyznaniu w ramach ww. Programu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2023 z dnia 15 maja 2023 r. 

W ramach ww. Programu Motywacyjnego, za 2022 rok, osoby uprawnione objęły łącznie 959.500 akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii D, zgodnie z regulaminem Programu Motywacyjnego, wyniosła 0,51 zł za 1 akcję. Prawo do objęcia akcji serii D może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2023 roku. Osoby, które objęły akcje serii D zobowiązane są do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji do 31 stycznia 2025 roku.

Wraz z objęciem akcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego IMS S.A. o kwotę 19.190,00 PLN. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy Spółki wynosi 665.071,72 PLN i dzieli się na 33.253.586 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

– 30.598.586 akcji serii A;

– 500.500 akcji serii C;

– 2.154.500 akcji serii D.

Objęte akcje serii D stanowią łącznie 2,97% kapitału zakładowego przed podwyższeniem oraz 2,97% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, wynosi obecnie 33.253.586. Pozostała wysokość zarejestrowanego przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 36.910 PLN.

Spółka po zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego IV za 2022 rok podejmie kroki w celu ich rejestracji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 8 oraz par. 13 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

EBI 1/2023 Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

EBI 1/2023 Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IMS Spółka Akcyjna przekazuje informację dotyczącą incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk 2021 

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada została naruszona incydentalnie.


Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady: 

W dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IMS S.A., na którym obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze zgłosili kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zgłoszeniu i przedstawieniu kandydatów wybrało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję. Do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia do Spółki nie wpłynęły kandydatury na członków Rady Nadzorczej, mimo że porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewidywał podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. W związku z niezgłoszeniem kandydatów na członków Rady Nadzorczej IMS Spółka Akcyjna przez Akcjonariuszy przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do 28 czerwca 2023 roku, doszło do incydentalnego naruszenia zasady 4.9.1. Dobrych Praktyk 2021.

W ciągu ostatnich 2 lat nie miały miejsca przypadki incydentalnego naruszenia zasady

ESPI 20/2023 Powołanie Zarządu IMS S.A. na nową wspólną kadencję

Raport: Powołanie Zarządu IMS S.A. na nową wspólną kadencję – POBIERZ

Życiorys p. Michał Kornacki – POBIERZ

Życiorys p. Dariusz Lichacz – POBIERZ

Życiorys p. Wojciech Piwocki – POBIERZ

Życiorys p. Piotr Bielawski – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, powołała z dniem 28 czerwca 2023 roku Zarząd na nową wspólną 5-letnią kadencję.
Powołani członkowie Zarządu to:
– Pan Michał Kornacki – Prezes Zarządu;
– Pan Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu;
– Pan Wojciech Piwocki – Wiceprezes Zarządu;
– Pan Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.
Żaden z członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A. Żaden z Członków Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie został wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Zarządu.

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 19/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 28.06.2023 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w
dniu 28.06.2023 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28.06.2023 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 46,15% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,16% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 3.380.490, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 3.380.490, co uprawniało do 25,21% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 10,47% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.012.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.012.110, co uprawniało do 15,00% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,23% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 900.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 900.000, co uprawniało do 6,71% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 2,79% ogólnej liczby głosów.

ESPI 18/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.06.2023 roku

Raport: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 28.06.2023 roku.. – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 28.06.2023 r. – POBIERZ

Zmiany do Statutu wprowadzone przez ZWZ 28.06.2023 r. – POBIERZ

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok – POBIERZ

Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2022 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28.06.2023 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 17/2023 Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję oraz powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Raport: Powołanie Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję oraz powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej IMS
S.A. – POBIERZ

Życiorys p. Wiesław Rozłucki – POBIERZ

Życiorys p. Artur Czeszejko-Sochacki – POBIERZ

Życiorys p. Jarosław Dominiak – POBIERZ

Życiorys p. Andrzej Chajec – POBIERZ

Życiorys p. Jarosław Grzywiński – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku, powołało z dniem 28 czerwca 2023 roku Radę Nadzorczą na nową wspólną 5-letnią kadencję.
Powołani Członkowie Rady Nadzorczej to:
– Pan Wiesław J. Rozłucki;
– Pan Artur G. Czeszejko-Sochacki;
– Pan Jarosław P. Dominiak;
– Pan Andrzej Chajec;
– Pan Jarosław Grzywiński.
Nowo powołanym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki jest Pan Jarosław Grzywiński.
Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani kapitałowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do IMS S.A. Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie został wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 16/2023 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 28 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok w wysokości 21 groszy/akcję, tj. o wartości 6.781.758,06 PLN.

Dywidendą objętych będzie 32.294.086 akcji.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 5 lipca 2023 roku, termin wypłaty dywidendy to 19 lipca 2023 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • par. 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 15/2023 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Raport: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej – POBIERZ

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 28 czerwca 2023 roku Pan Jarosław Parczewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 28 czerwca 2023 roku.
Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 14/2023 Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji

Raport: Podpisanie listu intencyjnego – aktualizacja informacji – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2022 z 25 października 2022 roku oraz raportu nr 11/2023 z 31 maja br. Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym DMI i Closer Music („CM”) podpisały umowę, na mocy której od początku lipca br. w obiekcie DMI w Las Vegas w USA powstanie studio nagraniowe Closer Music. Produkcja utworów muzycznych odbywać się będzie we współpracy z artystami i fachowcami poleconymi przez DMI. Umowa zawarta została na okres 1 roku z opcją jej przedłużenia przez Closer Music o kolejny rok. Tym samym, punkty 1-4 z Listu Intencyjnego nie będą realizowane; odnośnie punktów 5-6 strony wciąż prowadzą negocjacje. Biorąc pod uwagę aktualny stan rozwoju Closer Music oraz bieżące potrzeby CM, własne studio muzyczne w USA jest znacznie lepszym rozwiązaniem niż realizowanie ww. punktów 1-4 Listu Intencyjnego.

W ocenie Emitenta, powstanie własnego studia muzycznego w USA, przy współpracy z tak renomowanym partnerem jak DMI, otwiera drogę dla Closer Music do produkcji kontentu muzycznego o jeszcze wyższym standardzie oraz bardzo szerokiej promocji marki Closer Music. Zarząd Emitenta jest przekonany, że wpłynie to na wzrost przychodów generowanych przez niedawno uruchomioną aplikację sprzedażową Closer Music, dostępną do pobrania w cyfrowych platformach dystrybucji oraz na stronie www.Closermusic.com.