ESPI 13/2022 Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej

Raport: Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca br. podpisana została kolejna umowa inwestycyjna dotycząca pozyskania kapitału w spółce zależnej Closer Music Sp. z o.o. („Spółka”, „Closer Music”), zajmującej się budową i komercjalizacją własnych bibliotek muzycznych. Spółka wyemituje i sprzeda na rzecz inwestora udziały stanowiące łącznie 0,38% kapitału zakładowego za kwotę 152 tys. zł., tj. przy szacunkowej wycenie 100% udziałów Closer Music wynoszącej 40 mln zł. Nabywcą udziałów jest, po raz drugi, wiceprezes zarządu i dyrektor sprzedaży Emitenta, będący zaangażowany w rozwój i budowanie pozycji rynkowej Closer Music. Poprzednia transakcja, również opiewająca na kwotę 152 tys. zł. za 0,38% udziałów, miała miejsce w lipcu 2021 roku. Pozyskane obecnie środki wykorzystane zostaną do budowy strony internetowej, umożliwiającej sprzedaż licencji muzycznych w różnych segmentach monetyzacji kontentu muzycznego.

 

Umowa dla jej wykonania wymaga podjęcia niezbędnych uchwał przez Zgromadzenie Wspólników Closer Music. W przypadku niepodjęcia uchwał, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu, a jej postanowienia nie będą wywoływać skutków prawnych.

ESPI 12/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku.

Raport: Treść uchwał podjętych przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku – POBIERZ

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 09.06.2022 r. – POBIERZ

Zmiany do Statutu wprowadzone przez ZWZ 09.06.2022 r. – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Załącznik do Uchwały nr 21 ZWZ – Ocena biegłego rewidenta dot. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – POBIERZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IMS S.A. za 2021 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09.06.2022 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Ponadto Emitent informuje, że pełnomocnik Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej w imieniu: NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu; OPERA SFIO subfundusz Opera Alfa-plus,pl; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Akcji; OPERA PI FIZ; OPERA MP FIZ; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Aktywnej Alokacji; OPERA SFIO subfundusz OPERA Beta-plus,pl; OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa,pl; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Equilibrium,pl; OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (akcjonariuszy Spółki), zgłosił sprzeciwy do uchwał nr 5; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26. Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ESPI 11/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku

Raport: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 09.06.2022 roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 09.06.2022 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 28,02% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,90% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 24,78% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,60% ogólnej liczby głosów;

3) Fundusze/Subfundusze zarządzane przez Opera TFI S.A. (w tym: NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Zrównoważonego Wzrostu; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Stabilnego Wzrostu; OPERA SFIO subfundusz Opera Alfa-plus,pl; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Akcji; OPERA PI FIZ; OPERA MP FIZ; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Aktywnej Alokacji; OPERA SFIO subfundusz OPERA Beta-plus,pl; OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Novo Małych i Średnich Spółek; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Opera Universa,pl; OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Equilibrium,pl; OPERA Za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) posiadające łącznie 3.674.870 akcji, reprezentujących 3.674.870 głosów, co stanowiło 16,64% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 11,82% w ogólnej liczbie głosów

4) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.982.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.982.000, co uprawniało do 13,50% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,59% ogólnej liczby głosów;

5) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.000.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.000.110, co uprawniało do 9,06% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,43% ogólnej liczby głosów.

ESPI 10/2022 Wypłata dywidendy

Raport: Wypłata dywidendy – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje, że 9 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 18 groszy/akcję, tj. o wartości 5.597.835,48 PLN.
Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji.
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 17 czerwca 2022 roku, termin wypłaty dywidendy to 24 czerwca 2022 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 9/2022 Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023

Raport: Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki zmian do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 – POBIERZ

Regulamin Programu  Motywacyjnego IV – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu ESPI 4/2022 Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 9 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) Uchwałą nr 22 przyjęło zmiany do Programu Motywacyjnego IV na lata 2021 – 2023 oraz zatwierdziło Regulamin tegoż Programu. Program Motywacyjny IV na lata 2021 – 2023 dla członków Zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS pierwotnie uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółki 23 stycznia 2021 roku oraz zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 2 marca 2021 roku (dalej: „Program Motywacyjny IV”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., mając na względzie bardzo pozytywne rezultaty, jakie przynosi funkcjonowanie Programu Motywacyjnego IV (IMS S.A. jak i Grupa Kapitałowa IMS odnotowały znaczące wzrosty wyników w 2021 r., rekordowo wzrosła kluczowa z punktu widzenia działalności Grupy liczba lokalizacji abonamentowych), dokonało zmian Programu Motywacyjnego IV oraz treści Regulaminu Programu Motywacyjnego IV. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozszerzyło Program Motywacyjny IV o emisję dalszych maksymalnie 2 000 000 bezpłatnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, uprawniających ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 2 000 000 akcji serii D, w konsekwencji czego rozszerzony na mocy uchwały nr 22 ZWZ Program Motywacyjny IV zakłada emisję łącznie nie więcej niż 4 000 000 bezpłatnych, imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D, uprawniających ich posiadaczy do objęcia nie więcej niż 4 000 000 akcji serii D, pod warunkiem, że osoba wskazana przez Radę Nadzorczą, biorąca udział w Programie Motywacyjnym IV, spełni kryteria określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego IV. Biorąc pod uwagę warranty subskrypcyjne przyznane osobom uprawnionym za realizacje celów w roku 2021 (1 200 000 sztuk), do rozdysponowania w latach 2022 – 2023 pozostanie maksymalnie 2 800 000 akcji. Walne Zgromadzenie zmieniło także §4 ust. 2 Regulaminu PM IV – zwiększony został z maksymalnie 15% do maksymalnie 25% całkowitej puli akcji PM IV parametr pozwalający na rozdysponowanie akcji wg uznania Rady Nadzorczej w przypadku odstąpienia przez Radę od kryterium ogólnego przyznania opcji na akcje opisanego w § 4 ust. 1 Regulaminu PM IV. Program Motywacyjny IV w postaci rozszerzonej na podstawie Uchwały nr 22 ZWZ z 09.06.2022 r. oraz Regulamin Programu Motywacyjnego IV w brzmieniu zmienionym ww uchwałą stosowany będzie w wykonaniu ww Programu w latach 2023-2024, tj. w zakresie uprawnień przyznawanych za lata obrotowe – odpowiednio – 2022 oraz 2023. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w ślad za wskazaniem Rady Nadzorczej Spółki, potwierdziło, że wykonanie Programu Motywacyjnego IV w 2022 roku (w zakresie uprawnień przyznawanych za rok obrotowy 2021) następuje na zasadach dotychczasowych, zgodnie z treścią Uchwały nr 8 Rady Nadzorczej Spółki z 4 maja 2022 roku (przyznanie osobom uprawnionym łącznie 1 200 000 warrantów subskrypcyjnych serii D). Tekst jednolity zmienionego Regulaminu Programu Motywacyjnego IV stanowi załącznik do Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r.

ESPI 8/2022 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok

Raport: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za 2021 rok – POBIERZ

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 18 gr na akcję.

Zgodnie z ww. rekomendacją kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy wyniesie 5.597.835,48 złotych. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji Spółki.

31 maja 2022 Zarząd IMS S.A. uczestniczył w czacie inwestorskim Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Młoda i ambitna spółka Closer Music należąca do Grupy Kapitałowej IMS wzbudziła duże zainteresowanie wśród Inwestorów

Poniżej zapis z czatu:

Zarząd IMS S.A.: Dzień dobry, witamy serdecznie na czacie z IMS S.A. Z tej strony Michał Kornacki – CEO i Piotr Bielawski – CFO

Łukasz W.: Rok 2022 będzie dziesiątym z rzędu, kiedy spółka wypłaci dywidendę. Czy tą strategię zamierzacie kontynuować w kolejnych latach?

Zarząd IMS S.A.: Oczywiście. Cieszy nas to, że jesteśmy w elitarnym gronie spółek wypłacających dywidendę przez tyle lat. W kolejnych latach planujemy dalej realizować naszą politykę dywidendową.

Iwona S.: Jaką biblioteką muzyczną dysponuje obecnie Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Bardzo wysokiej jakości ponad 2500 utworów, rosnących z każdym miesiącem.

Tadeusz Kamyk: Czy zadaniem zarządu IMS, zadeklarowany w polityce dywidendowej minimalny poziom wypłacanego zysku netto na poziomie 60 procent osiągniętego przez grupę, jest to utrzymania w kolejnych latach?

Zarząd IMS S.A.: Tak.

serek: Czy na świecie funkcjonują spółki działające w podobny sposób i będące bezpośrednią konkurencją Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Właściwie jest tylko jedna znacząca firma konkurencyjna – szwedzki Epidemic Sound. Warto popatrzeć na jej wycenę.

Bartek Kosma: Jak oceniacie Państwo dotychczasowy poziom rozwoju projektu Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Closer Music wciąż jest na wczesnym etapie rozwoju. Idziemy podobną ścieżką jak Epidemic Sound – w pierwszej fazie produkcja kontentu, a następnie jego stopniowe monetyzowanie.

Filip: Ile trwa produkcja zamówionej muzyki od momentu podpisania umowy do momentu otrzymania gotowego utworu?

Zarząd IMS S.A.: Dosyć krótko, miesięcznie produkujemy obecnie ok. 200 utworów.

Jarosław K.: Oprócz Closer Music, jakie inne projekty spółka zamierza rozwijać w tym i kolejnym roku?

Zarząd IMS S.A.: Stawiamy na abonamenty. To świetny biznes, z olbrzymim potencjałem w Polsce i Europie.

Adi: Z jakich form monetyzacji kontentu muzycznego korzysta Grupa IMS oraz spółka Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Szczegółowo opisujemy to w sprawozdaniach okresowych oraz w prezentacji dostępnej na naszej stronie internetowej.

Marek B.: Czy w związku z ambitnymi planami rozwoju, spółka będzie poszukiwać dodatkowego finansowania wśród inwestorów oraz instytucji finansowych?

Zarząd IMS S.A.: Tak, szukamy inwestorów do Closer Music.

Łukasz Wójcik: Czy celem grupy IMS jest rozwój projektu Closer Music i jego sprzedaż czy rozwinięcie go w kierunku stałego źródła przychodów?

Zarząd IMS S.A.: Obie sytuacje są możliwe. Zależy co będzie korzystniejsze dla IMS S.A., jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, porozumienia z inwestorami itd.

Piotr W.: gdzie dotychczas odtwarzana była muzyka z Closer Music i do jakich podmiotów spółka chce trafić z tym produktem?

Zarząd IMS S.A.: Muzyka z Closer Music jest grana w wielu krajach, ostatnio podpisaliśmy kontrakty w Danii i Norwegii.

Zuzanna: Kiedy jako inwestorzy indywidualni będziemy mieli możliwość zaangażowania się w Closer Music? Czy planowane jest IPO na polskiej giełdzie?

Zarząd IMS S.A.: Nie bierzemy pod uwagę polskiej giełdy. Natomiast dołączyć jako udziałowiec można w trakcie tej rundy finansowania, minimalny ticket to 100 tys. Zł.

Szpajdi: Czy spółka Epidemic Sound stanowi dla Closer Music konkurencję?

Zarząd IMS S.A.: Tak, przy czym potencjał rynku jest gigantyczny, a Epidemic Sound ma sporo mniej niż 5% rynku.

Zuzanna: Co ma większy potencjał – IMS czy Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Zdecydowanie globalnie Closer Music.

Hubson: Jakich przychodów spółka Closer Music spodziewa się w tym i kolejnych latach? Jakie będzie tempo jej rozwoju?

Zarząd IMS S.A.: Liczymy, że wraz z pojawieniem się platformy do sprzedaży online, przychody będą silnie rosły.

Rafał M: Jak sytuacja i perspektywy z OZZ?

Zarząd IMS S.A.: Rozmawiamy. Niektóre OZZ rzetelnie się z nami rozliczają, z innymi to trudniejszy proces. Liczymy, że uda się załatwić sprawy polubownie.

Dawid: Jakie serwisy społecznościowe mają szansę na największą monetyzację Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: W zasadzie wszystkie.

Rafał M: Niedawno pochwaliliście się nową umową o ekrany z centrami M1. Ile to może dać rocznie przychodowo?

Zarząd IMS S.A.: Kilkaset tysięcy zł.

Adrian: Kiedy spółka może powrócić do wyników notowanych jeszcze przed pandemią?

Zarząd IMS S.A.: EBITDA po 1Q 2022 była lepsza niż po 1Q 2019, który to 2019 rok był rekordowy jeśli chodzi o EBITDA. Nie ukrywamy, że mamy apetyty na to, żeby cały rok 2022 był lepszy niż rekordowy 2019. Tylko jakoś cena akcji za tym nie podąża..

Rafał M: Spadek punktów Aroma? Czy to trwalszy trend czy po pandemii liczycie w końcu na powrót do wzrostu punktów?

Zarząd IMS S.A.: Lockdowny i konieczność noszenia maseczek spowodowały przejściowy spadek lokalizacji aroma. Obecnie widzimy odbudowywanie się tego segmentu.

VeeV: Jaki kapitał Closer Music zamierza pozyskać jeszcze w tym roku?

Zarząd IMS S.A.: Ok. 2 mln USD.

Mariusz: Ostatnio widać, ze muzycy sprzedają prawa do swoich utworów (za dość spore kwoty 🙂 ). Czy ten trend może w jakiś sposób wpłynąć na działalność i perspektywy Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Tylko pozytywnie, bo widać jaką wartością jest kontent.

Rafał M: A kontakty z OZZ zagranicznymi?? bezproblemowo czy trudniej?

Zarząd IMS S.A.: Jesteśmy już zarejestrowani w amerykańskim BMI. Liczymy ze przez to rozliczenia będą sprawniejsze.

Serek: Jaki jest udział poszczególnych segmentów abonamentowych w przychodach IMS – ekonomiczny i premium?

Zarząd IMS S.A.: Prezentujemy te dane w raportach okresowych. Zachęcamy do zapoznania się 😉

Konrad D: Jakie opłaty za odtwarzanie muzyki płacą miesięcznie pojedyncze punkty handlowo-usługowe w Polsce oraz zachodniej Europie?

Zarząd IMS S.A.: W Europie 25-35 euro, w Polsce są dwa segmenty – premium i ekonomiczny. Premium to poziom cen europejskich, ekonomiczny jest wyraźnie niższy.

Mariusz: Ile udziałów IMS posiada w Closer Music i do jakiego poziomu może się on zmniejszyć przy planowanych rundach kolejnych procesów finansowania?

Zarząd IMS S.A.: Obecnie posiadamy 89%, w tej rundzie możemy zejsc do ok. 70%. Nie wykluczamy, że w kolejnych udział % IMS spadnie poniżej 50%. Chodzi o wartość udziałów i całej Closer Music a nie o posiadanie mniej wartego pakietu większościowego.

Łukasz: Spółka abonamentowa, ma wpływy co miesiąc, a dywidendę płaci raz w roku – kiedy przejdziecie na wypłaty kwartalne???

Zarząd IMS S.A.: Ale tez spółka, która ma dużo nowych pomysłów, dużo inwestuje, dokonuje akwizycji itd. Kwartalna wyplata dywidendy mogłaby utrudnić wcześniej wymienione działania.

Natalia: Kiedy kolejne fuzje i przejęcia? 🙂

Zarząd IMS S.A.: Tez chcemy aby nastąpiły jak najszybciej. Ale wynegocjowanie tak dobrych warunków jak z APR czy Audio Marketing zajmuje dużo czasu, zwłaszcza w przypadku podmiotów zagranicznych.

Grzechu: jaki kontent muzyczny tworzony jest dla Closer Music?

Zarząd IMS S.A.: Wysokiej jakości, zdywersyfikowany, dobrany pod potrzeby komercjalizacji we wszystkich kanałach.

Adrian: Czy są planowane nowe inwestycje?

Zarząd IMS S.A.: Skupiamy się na Closer Music i abonamentach. Nie wykluczamy akwizycji, bo mamy kilka podmiotów na oku 😉

Rafał: Jaki procent muzyka z Closer Music będzie stanowić content muzyczny odtwarzany u obecnych klientów Grupy IMS?

Zarząd IMS S.A.: W niedługim czasie zdecydowaną większość, u niektórych klientów będzie to 100%.

MichaelAngelo: Czy spółka podwyższa ceny abonamentów ze względu na obecne otoczenie rynkowe? Jak klienci reagują na te podwyżki, biorąc pod uwagę różne dane, co do odświeżalności galerii?

Zarząd IMS S.A.: W części umów mamy zapisy dotyczące waloryzacji i z nich korzystamy. Dodatkowo, podnosimy ceny w segmencie ekonomicznym u klientów, gdzie te ceny są najniższe.

MichaelAngelo: Zgodnie z posiadaną przez państwa wiedzą, jaka jest kondycja punktów sprzedaży w galeriach handlowych? Czy ten biznes dalej jest atrakcyjny dla sprzedających?

Zarząd IMS S.A.: Tak.

Marcin Marcin: Ostatnie lata były dość intensywne dla IMS pod kątem przejęć spółek zależnych w branży Audio i Video. Czy w najbliższym czasie planujecie jakieś akwizycje w tych sektorach i sektorze Aroma lub ewentualnie innych usługach?

Zarząd IMS S.A.: Myślimy o akwizycjach podmiotów głównie abonamentowych. Przykład APR i Muzycznej Galanterii pokazuje jak dobry to był kierunek.

Rafał M: Jakiś komentarz do APR i Galanterii Muzycznej??

Zarząd IMS S.A.: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych przejęć. Razem rozwijamy się jeszcze szybciej. Zarówno APR jak i Muzyczna Galanteria powinny przekroczyć 2 mln zł zysku netto w 2022 roku.

Natalia: Kiedy można oczekiwać mocnej ekspansji zagranicznej?

Zarząd IMS S.A.: Wraz z rozwojem Closer Music udział przychodów zagranicznych powinien istotnie rosnąć, bo usługi Closer Music skierowane są głównie do odbiorców w Europie Zachodniej i USA.

MichaelAngelo: Czy obawiacie się kolejnych lockdownów? Na razie chyba tylko Chiny cisną…

Zarząd IMS S.A.: Niewątpliwie nie miałyby korzystnego wpływu na wiele biznesów, w tym także i nasz. Liczymy jednak, że nie będą już miały miejsca.

Marcin Marcin: czy spółki pracujące na rynku ekonomicznym nie odczują mocnego spadku w związku z nadchodzącym kryzysem/recesją? W wielu miejscach w sektorach b2b daje się odczuć spowolnienie.

Zarząd IMS S.A.: Wręcz przeciwnie. APR i Muzyczna Galanteria silnie rosły w 2020 roku, 2021 roku i bardzo silnie rosną w roku 2022 (ponad 30% wzrost przychodów). Wszystko wskazuje na to, że ten trend co najmniej się utrzyma.

Marcin Marcin: wspominaliście w prospektach i raportach o rozwoju własnych systemów do zapachów. Czy to jest korzystne dla spółki w obecnej sytuacji ekonomicznej?

Zarząd IMS S.A.: Tak. Projekt Aroma Next Generation umożliwi sprzedaż przez IMS rozwiązań aroma w Europie Zachodniej oraz oszczędności na obecnej liczbie lokalizacji.

Wojtek: Czy musicie istotnie zwiększać zespół, aby dalej zwiększać przychody? Czy na razie inwestycje w kapitał ludzki nie są aż tak potrzebne? Czy można oczekiwać, ze wynagrodzenia będą rosły w tempie dwucyfrowym, powyżej 10% w firmie?

Zarząd IMS S.A.: Zatrudnienie będziemy zwiększać przede wszystkim w Closer Music. W innych spółkach zmiany nie będą istotne i ich koszty także, aby dalej rosły przychody i zyski.

Marek: Panowie, jakie ryzyka przed biznesem? Otoczenie gospodarcze jest trudne. Jakie czynniki, kwestie, zagrożenia Waszym zdaniem mogą stanowić istotne wyzwanie przed grupą IMS?

Zarząd IMS S.A.: W zasadzie wszystkie ryzyka mamy wylistowane w raportach okresowych. Teraz na pierwszy plan wysunęła się sytuacja związana z wojną w Ukrainie i jej wpływ na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i Europie.

Marcin Marcin: Na jakim etapie jest projekt Aroma Next generation i z czego miałyby wynikać oszczędności i ewentualne pole do zwiększenia przychodów. Na rynku marketingu sensorycznego jest duża konkurencja w całej Europie, a rozwój takich projektów jest kosztowny i długotrwały.

Zarząd IMS S.A.: Tak jak pisaliśmy w odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań – projekt jest na ukończeniu, zamkniemy go w tym roku. Oszczędności wynikają z efektywniejszego zużycia olejków oraz rzadszych wizyt serwisowych. Jeśli chodzi o sprzedaż do Europy Zachodniej, to właściwie firmy z marketingu sensorycznego mają tam wyłącznie muzykę, ewentualnie muzykę i DS. Natomiast my nie możemy sprzedawać urządzeń od naszego dostawcy do krajów Europy Zachodniej, bo on sam tam prowadzi sprzedaż.

ksiadz: czy spółka przewiduje skup akcji własnych w celu umorzenia? nawet mały skup poprawiłby płynność i ruszył kursem być może zwiększając zainteresowanie spółką

Zarząd IMS S.A.: Skupiliśmy do tej pory ponad 20% akcji. Efekt? Śmiesznie niska wycena IMS-u. Nie planujemy przeprowadzać skupów w najbliższej przyszłości 🙂

Marek: Czy spółka może wykazać jeszcze jakieś dodatkowe przychody z tytułu tarcz, dofinansowań, programów pomocowych dla firm?

Zarząd IMS S.A.: W tym roku nie widzimy takich instrumentów.

Marek: Jak mogą kształtować się procentowe marże, spadek/stabilizacja/wzrost, w kolejnych kwartałach? Jakie są oczekiwania w tej kwestii?

Zarząd IMS S.A.: W raporcie za 1Q napisaliśmy, że liczymy na wyższe marże w całym 2022 roku i kolejnych okresach niż uprzednio. Podtrzymujemy to.

ksiadz: być może kwartalna dywidenda wzbudziłaby zainteresowanie rynku…

Zarząd IMS S.A.: W naszej ocenie w naszej sytuacji i wielorakości prowadzonych projektów i inwestycji nie jest to dobre rozwiązanie w tym momencie. Szkoda, że 10-letnia wypłata dywidendy nie wzbudza odpowiedniego zainteresowania..

Marcin Marcin: Które rynki są dla Spółki najbardziej obiecujące zarówno w Polsce jak i za granicą?

Zarząd IMS S.A.: W Polsce właściwie każdy segment jest możliwy do anektowania przez usługi abonamentowe. Dla Closer Music rynkami są USA i Europa Zachodnia.

Kamil Próchnicki: Czy w związku z rozwojem platform streamingowych z muzyką, spodziewacie się zmian na rynku muzycznym?

Zarząd IMS S.A.: Streaming to jedna z form komercjalizacji kontentu Closer Music. Więc ten rozwój jest dla nas korzystny.

Waldek: W jaki sposób Grupa IMS rozwija obecnie swoje produkty abonamentowe?

Zarząd IMS S.A.: Staramy się być zwinni i sprytni i reagować na wszystkie zmiany otoczenia rynkowego.

Marek B.: Emisja akcji, czy inny sposób?

Zarząd IMS S.A.: Jeśli chodzi o Closer Music, to planujemy pozyskać zewnętrznych inwestorów. Projekt jest także na bieżąco finansowany przez IMS (pożyczki).

Zarząd IMS S.A.: Dziękujemy Państwu serdecznie za liczny udział w czacie.