ESPI 33/2020 Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018 roku

Raport: Oddalenie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 lipca 2018  roku – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu 46/2018 z 07.09.2018 r. w sprawie wniesienia przez akcjonariusza powództwa o uchylenie uchwał nr 4 oraz nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 31.07.2018 r.,  o oddaleniu w całości ww. powództwa przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy (sygn. akt: XVI GC 836/18). Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.