ESPI 23/2020 Powołanie nowego członka Zarządu

Raport: Powołanie nowego członka Zarządu – POBIERZ

Życiorys Piotr Kabaj – POBIERZ

Oświadczenie Piotr Kabaj – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki 30 czerwca 2020 roku powołała z dniem 1 lipca 2020 roku Pana Piotra Kabaja w skład Zarządu Spółki, na stanowisko wiceprezesa Zarządu. Pan Piotr Kabaj odpowiedzialny będzie w Spółce za kontent muzyczny. Powołanie Pana Kabaja w skład Zarządu Emitenta ma na celu zintensyfikować proces komercjalizacji baz muzycznych powstających w spółce zależnej Emitenta – Closer Music Sp. z o.o., gdzie Piotr Kabaj pełni od sierpnia 2019 r. funkcję Prezesa Zarządu.

Informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanego stanowiska wraz z wymaganymi przepisami oświadczeniami Pana Piotra Kabaja znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowej Spółki: https://imssensory.com/relacje-inwestorskie/zarzad-ir/.

 

Podstawa prawna szczegółowa:
§5 pkt 5 w powiązaniu z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Grupa Kapitałowa IMS S.A. wdraża Digital Signage w oddziałach banku

Zarząd IMS S.A. informuje o podpisaniu w dniu 17 czerwca br. istotnej, ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków, posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów. Umowa zawarta została na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata. Sprzedaż i instalacja systemów Digital Signage dla poszczególnych oddziałów banku realizowane będą w formie konkretnych zleceń. Szacowany maksymalny przychód Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie 3 – letnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Tempo i skala realizacji projektu uzależniona jest od bieżących decyzji Partnera. Wraz z umową, strony podpisały pierwsze zlecenie na realizację systemów Digital Signage w kilku oddziałach opiewające na kwotę niespełna 0,3 mln zł. Zlecenie zrealizowane zostanie najpóźniej do końca sierpnia 2020 r.

ESPI 22/2020 Informacja o transakcji na akcjach Spółki

Raport: Informacja o transakcji na akcjach Spółki – POBIERZ

Zawiadomienie art. 19 MAR – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 23 czerwca 2020 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki dotyczące zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 21/2020 Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage

Raport: Podpisanie istotnej ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 17 czerwca br. istotnej, ramowej umowy na instalacje systemów Digital Signage z jednym z banków („Partner”), posiadającym na terenie Polski kilkaset oddziałów. Umowa zawarta została na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia na kolejne 2 lata. Sprzedaż i instalacja systemów Digital Signage dla poszczególnych oddziałów banku realizowane będą w formie konkretnych zleceń. Szacowany maksymalny przychód Emitenta z tytułu realizacji umowy w okresie 3 – letnim, przy złożeniu przez bank zleceń na wszystkie oddziały, to 10-11 mln zł. Tempo i skala realizacji projektu uzależniona jest od bieżących decyzji Partnera. Wraz z umową, strony podpisały pierwsze zlecenie na realizację systemów Digital Signage w kilku oddziałach opiewające na kwotę niespełna 0,3 mln zł. Zlecenie zrealizowane zostanie najpóźniej do końca sierpnia 2020 r.