ESPI 14/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 25 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00.

Zarząd informuje, że uchwała nr 25 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku „Proponowane zmiany w Statucie”), natomiast uchwała nr 26 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienia dla uchwał nr 24 i nr 25.

Uzasadnienie Zarządu dla Uchwały nr 24:
Rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki wynika z większych możliwości rozwoju dzięki działalności operacyjnej w nowych dla Spółki obszarach, głównie związanych z rynkiem muzycznym, jak promowanie wybranych artystów i/lub wytwórni muzycznych oraz reprezentowanie artystów i/lub wytwórni na rynku polskim i europejskim. To z kolei pozwoli generować Spółce większe przychody i zyski.

Uzasadnienie dla Uchwały nr 25:

– W zakresie wykreślenia § 8a Statutu Spółki – dokonanie wykreślenia wynika z konieczności uaktualnienia Statutu i wykreślenia postanowień już zrealizowanych.
– W zakresie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do rozszerzonego przedmiotu działalności Spółki, w związku z  Uchwałą nr 24 w sprawie rozszerzenia działalności Spółki.
– W zakresie zmiany § 13 ust. 5 Statutu Spółki – dokonanie zmiany wynika z konieczności dostosowania przepisów Statutu do zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z  Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 14/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 25 maja 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekty uchwał na ZWZ

Proponowane zmiany w Statucie

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016

ESPI 13/2017 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2017, Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o pozytywnej ocenie rekomendacji Zarządu, skierowanej do Walnego Zgromadzenia, wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok w wysokości 12 gr na akcję.
Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2016 wynosi 33.499.899 akcji.
Kwota przeznaczona na wypłatę dla Akcjonariuszy to 4.019.987,88 złotych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 13/2017 Opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016

ESPI 12/2017 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę szacunki wyników Grupy IMS za 2016 rok oraz aktualną sytuację finansową Emitenta i Grupy IMS, będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2016 rok w wysokości 12 gr/akcję, tj. w wysokości 4.019.987,88 zł. Liczba akcji biorących udział w dywidendzie za rok 2016 wynosi 33.499.899 akcji. Ww. rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendową prowadzoną w Grupie IMS opublikowaną raportem bieżącym 26/2016 z 17.05.2016r., mówiącą o corocznym przeznaczaniu do podziału między Akcjonariuszy co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto przypisanego jednostce dominującej.

Szczegółowa podstawa prawna:

  • 38 ust.1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 12/2017 Informacja ws. deklaracji wypłaty dywidendy