ESPI 61/2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 10.08.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki dotyczących zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu zmiany w Statucie wynosi 669.997,98 PLN (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 98/100). Kapitał zakładowy dzieli się na 33.499.899 (trzydzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcje na okaziciela serii A i H o wartości nominalnej 2 (dwa) grosze każda. Zmiana wysokości kapitału zakładowego została przyjęta Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca b.r. Kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 673.319,26 PLN (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewiętnaście i 26/100) o kwotę 3.321,28 PLN (trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden i 28/100) w drodze umorzenia 166.064 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki uprawniających do 166.064 głosów, stanowiących 0,49% kapitału zakładowego i uprawniających do 0,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie 166.064 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, które Spółka nabyła odpłatnie w ramach upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych na podstawie Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lutego 2014 roku oraz uchwalonego przez Zarząd Spółki w dniu 6 marca 2014 roku, a następnie w dniu 31 lipca 2014 roku Programu Skupu akcji własnych (zmienionego aneksem z dnia 2 grudnia 2014 roku oraz aneksem z dnia 12 lutego 2015 roku) nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne), na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca b.r.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w Statucie (o treści uchwał podjętych na WZ w dniu 9 czerwca b.r. Spółka informowała komunikatem ESPI 36/2016).

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 pkt 9 i 12; par. 15; par. 18 oraz par. 38 ust. 1 pkt 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 61/2016 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji

Zmiany w Statucie IMS S.A.

ESPI 60/2016 Zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. i w konsekwencji przejęcie Mood Factory Sp. z o.o.

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2016 z dnia 2 sierpnia br. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 98 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. od:
– p. Michała Kornackiego – 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego oraz 22,3% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział);
– p. Piotra Bielawskiego – 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego oraz 22,3% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział);
– p. Patryka Wierniuka – 6 udziałów (2,9% kapitału zakładowego oraz 2,9% ogólnej liczby głosów) za łączną cenę 19.800 PLN (3.300 PLN za 1 udział).

Po tych transakcjach, Emitent posiada łącznie 178 udziałów w Mood Factory, stanowiących 86,4% kapitału zakładowego i dających prawo do 86,4% głosów na zgromadzeniu wspólników. Tym samym, od dnia dzisiejszego, Emitent posiada w swojej grupie kapitałowej nową jednostkę zależną, konsolidowaną metodą pełną. Łączna cena zakupu wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów wyniosła 687.800 PLN. Podstawowe dane finansowe Mood Factory Sp. z o.o. za 2015 rok oraz za I półrocze 2016 roku Emitent przedstawił w komunikatach bieżących 54/2016 oraz 56/2016.

Pozostałymi – poza Emitentem – udziałowcami Mood Factory są:
– p. Dariusz Lichacz – wiceprezes Zarządu Emitenta, posiadający 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego oraz 6,8% ogólnej liczby głosów);
– Nomada Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot powiązany z p. Andrzejem Chajcem, członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, posiadający 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego oraz 6,8% ogólnej liczby głosów).

Przejęcie Mood Factory Sp. z o.o. wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta – wzrostu poprzez akwizycje. Mood Factory działa w najatrakcyjniejszym dla Emitenta, abonamentowym obszarze działalności. Na dzień przejęcia Mood Factory posiada ponad 300 lokalizacji abonamentowych audio i aroma. Po nabyciu tej spółki, Emitent będzie rozwijał działalność abonamentową w dotychczas obsługiwanym kanale sprzedaży (duże marki, sieci FMCG, galerie handlowe, sieci hiper- i supermarketów) oraz na rynkach lokalnych (głównie pojedyncze sklepy, salony fryzjerskie, salony fitness, puby, restauracje oraz niewielkie, lokalne sieci ww. salonów, sklepów i restauracji), gdzie operuje Mood Factory. Dzięki przejęciu, Zarząd Emitenta spodziewa się wzrostu tempa
pozyskiwania lokalizacji abonamentowych oraz dodatkowego wzrostu efektywności w tym segmencie działalności, dzięki obustronnym synergiom oraz doświadczeniom rynkowym Emitenta i Mood Factory Sp. z o.o.

ESPI 60/2016 Zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. i w konsekwencji przejęcie Mood Factory Sp. z o.o.

ESPI 59/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2016 z dnia 1 sierpnia br. informuje, że w dniu dzisiejszym, w odpowiedzi na ofertę nabycia udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. złożoną przez Radę Nadzorczą Spółki członkom Zarządu Spółki, p. Michał Kornacki oraz p. Piotr Bielawski zdecydowali się przyjąć przedmiotową ofertę sprzedaży na rzecz IMS S.A. wszystkich posiadanych udziałów po cenie 2.800 PLN za 1 udział. Jednocześnie w dniu dzisiejszym p. Dariusz Lichacz podjął decyzję o nieprzyjmowaniu ww. oferty. Emitent podejmie czynności niezbędne do zrealizowania transakcji nabycia udziałów od p. Kornackiego i p. Bielawskiego oraz od p. Wierniuka (zgodę na nabycie udziałów od p. Wierniuka Rada Nadzorcza Spółki wyraziła w dniu wczorajszym).

Obecnie Emitent posiada 80 udziałów w Mood Factory stanowiących 38,8% kapitału zakładowego i dających prawo do 38,8% głosów na zgromadzeniu wspólników. Po realizacji transakcji zakupu udziałów od p. Kornackiego, p. Bielawskiego i p. Wierniuka, Emitent posiadał będzie 178 udziałów w Mood Factory stanowiących 86,4% kapitału zakładowego i dających prawo do 86,4% głosów na zgromadzeniu wspólników. Tym samym, Emitent posiadał będzie w swojej grupie kapitałowej nową jednostkę zależną, konsolidowaną metodą pełną.
Łączna cena zakupu wszystkich 178 udziałów, jaka poniesiona zostanie przez Spółkę to 687.800 PLN i wygląda następująco:
– udziały zakupione od Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości – 60 udziałów (29,1%) za łączną cenę 350.400 PLN (5.840 PLN za 1 udział);
– udziały zakupione od Seed Investments Sp. z o.o. – 20 udziałów (9,7%) za łączną cenę 60.000 PLN (3.000 PLN za 1 udział);
– udziały od p. Patryka Wierniuka – 6 udziałów (2,9%) za łączną cenę 19.800 PLN (3.300 PLN za 1 udział) – transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym czasie;
– udziały od p. Michała Kornackiego – 46 udziałów (22,3%) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział) – transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym czasie;
– udziały od p. Piotra Bielawskiego – 46 udziałów (22,3%) za łączną cenę 128.800 PLN (2.800 PLN za 1 udział) – transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym czasie.

Przejęcie Mood Factory Sp. z o.o. wpisuje się w strategię rozwoju Emitenta – wzrostu poprzez akwizycje. W wyniku ww. transakcji Emitent pozyska podmiot działający w najatrakcyjniejszym dla Emitenta, abonamentowym obszarze działalności. Szczegółowo o profilu działalności Mood Factory Sp. z o.o. oraz o wynikach finansowych tej spółki Emitent informował w raportach bieżących nr 54/2016 oraz 56/2016.

ESPI 59/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

ESPI 58/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 29 lipca br. informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zakup 6 udziałów (2,9% kapitału zakładowego) w Mood Factory Sp. z o.o. od p. Patryka Wierniuka, za łączną cenę 19.800 PLN (3.300 PLN za 1 udział). Po nabyciu udziałów od p. Wierniuka, Emitent posiadał będzie łącznie 86 udziałów w Mood Factory Sp. z o.o., stanowiących 41,7% kapitału zakładowego i uprawniających do 41,7% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki złożyła członkom Zarządu Spółki posiadającym udziały w Mood Factory Sp. z o.o. – Michałowi Kornackiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego), Piotrowi Bielawskiemu posiadającemu 46 udziałów (22,3% kapitału zakładowego) oraz Dariuszowi Lichaczowi posiadającemu 14 udziałów (6,8% kapitału zakładowego) propozycję odkupu przez Spółkę tych udziałów po cenie 2.800 PLN za 1 udział. Każdy z w/w członków Zarządu Emitenta odniesie się w najbliższych dniach do przedmiotowej propozycji.

ESPI 58/2016 Planowany zakup kolejnych udziałów w Mood Factory Sp. z o.o. – aktualizacja informacji