ESPI 62/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

ESPI 62/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji – pobierz

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015 oraz 54/2015, Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2015 roku, strony porozumienia dotyczącego projektu Funbox tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.(„LabPi”) oraz Pan Jacek Kwaśniak (większościowy udziałowiec i Prezes LabPi), przedłużyły do dnia 21 grudnia 2015 roku termin końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. Wydłużenie terminu wynika z trwających rozmów i negocjacji pomiędzy stronami oraz spowodowane jest trwającymi konsultacjami dotyczącymi zapisów umowy prowadzonymi z kancelariami prawnymi stron.

ESPI 61/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 61/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 27 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki – Pana Dariusza Lichacza.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 10 985 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć) sztuk akcji IMS S.A. w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w dniu 24.11.2015 r.

Szczegóły powyższych transakcji:

 • sprzedaż 125 akcji Spółki po cenie 2,15 zł,
 • sprzedaż 2 875 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
 • sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
 • sprzedaż 3 870 akcji Spółki po cenie 2,14 zł,
 • sprzedaż 1 130 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • sprzedaż 985 akcji Spółki po cenie 2,09 zł.

ESPI 60/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 60/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 20 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 26 011 szt. akcji Spółki w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 16.11.2015 r. sprzedaż 3 911 akcji Spółki po cenie 1,94 zł,
 • 16.11.2015 r. sprzedaż 100 akcji Spółki po cenie 1,95 zł,
 • 17.11.2015 r. sprzedaż 900 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
 • 17.11.2015 r. sprzedaż 2 800 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 1 400 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 950 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 50 akcji Spółki po cenie 2,07 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 2 000 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 18.11.2015 r. sprzedaż 2 600 akcji Spółki po cenie 2,10 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 1 000 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 7 710 akcji Spółki po cenie 2,11 zł,
 • 19.11.2015 r. sprzedaż 790 akcji Spółki po cenie 2,12 zł,
 • 20.11.2015 r. sprzedaż 1 800 akcji Spółki po cenie 2,14 zł.

ESPI 59/2015 Znacząca umowa

ESPI 59/2015 Znacząca umowa – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od CCC.eu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisaną umowę o współpracę („Umowa”) z Emitentem (data umowy oraz rozpoczęcia jej obowiązywania 01.12.2015 r.). Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Emitenta usług aromamarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, dobór i sprzedaż kompozycji zapachowych). Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Po upływie dwóch lat Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu o kolejny rok o ile żadna ze stron Umowy nie powiadomi drugiej strony najpóźniej na 90 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy o braku woli jej przedłużenia. Takie wznowienie powtarzać się będzie po upływie każdego nowego terminu obowiązywania Umowy. Szacowana wartość umowy w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 30 listopada 2017 roku wynosi 3.805 tys. PLN. Jednocześnie Zarząd informuje, iż łączna wartość obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a spółkami Grupy Kapitałowej CCC („Grupa Kapitałowa CCC”), w okresie od dnia publikacji ostatniej informacji o łącznej wartości obrotów handlowych pomiędzy Emitentem a Grupą Kapitałową CCC – (raport ESPI 46/2015 z 05.08.2015 r.) liczona na podstawie zamkniętych okresów księgowych tj. 01.08.2015 – 31.10.2015 r. wyniosła 636 tys. PLN. Współpraca pomiędzy Emitentem i Grupą Kapitałową CCC odbywa się na podstawie umów handlowych podpisanych pomiędzy IMS S.A. a spółkami Grupy Kapitałowej CCC, dotyczących świadczenia przez Emitenta usług audio- i aromamarketingu (w tym: dzierżawa urządzeń, instalacja i serwis urządzeń, emisja formatów muzycznych, dobór i sprzedaż kompozycji zapachowych). Dodatkowo, na podstawie jednorazowych zleceń, IMS S.A. świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej CCC m.in. usługi emisji reklam dźwiękowych w wybranych galeriach handlowych. Umową o najwyższej wartości obrotów handlowych w okresie 01.08.2015 – 31.10.2015 r. jest „Umowa o współpracy w zakresie aromamarketingu” zawarta w dniu 31 marca 2010 r. (wraz z późniejszymi aneksami) pomiędzy Spółką a NG2 S.A. (zmiana nazwy NG2 S.A. na CCC S.A. nastąpiła w dn.22.01.2013 r.), której łączna wartość obrotów wyniosła 249 tys. PLN. Umowa ta obowiązuje na czas nieokreślony i ma być jedną z umów ze spółkami z Grupy CCC, która zostanie zastąpiona Umową, o której mowa w niniejszym raporcie (o czym mowa poniżej). Zarząd informuje ponadto, że podpisana w dniu dzisiejszym Umowa na świadczenie usług aromamarketingowych ma zastąpić wszystkie dotychczas obowiązujące umowy na tego typu usługi świadczone przez IMS S.A. Grupie Kapitałowej CCC. Średnioroczna wartość obrotów z Umowy (według szacunków Emitenta około 1,9 mln PLN) nie odbiega w istotny sposób od obrotów osiągniętych w okresie ostatnich 12 miesięcy (01.11.2014 – 31.10.2015) z tytułu usług aromamarketingu świadczonych przez Emitenta na rzecz Grupy Kapitałowej CCC (1,6 mln PLN). Powyższe umowy i zlecenia nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunków ani terminów opisanych w §9 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych. Jako kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą przyjęto okoliczność, iż jej szacowana wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

ESPI 58/2015 Modyfikacja polityki dywidendy

ESPI 58/2015 Modyfikacja polityki dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę bardzo dobry standing finansowy Grupy IMS, dopuszcza możliwość rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy przekraczającej 50% wypracowanego zysku za rok 2015, jak i w latach kolejnych. Dotychczasowa polityka dywidendy stanowiła o corocznym przeznaczaniu między 30% a 50% wypracowanego zysku do podziału między Akcjonariuszy. O ostatecznej wielkości dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

ESPI 57/2015 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy

ESPI 57/2015 Umowy leasingu o wartości znaczącej umowy – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w związku z podpisaniem kolejnej umowy, w dniu 10 listopada br. powziął informację, iż łączna wartość umów leasingu finansowego oraz operacyjnego zawartych pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. w okresie od dnia 11 marca b.r. (tj. od dnia publikacji ostatniej informacji o umowie leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. – raport bieżący ESPI 14/2015) do dnia dzisiejszego wyniosła 1.880 tys. zł. Największa umowa leasingu w tym okresie zawarta przez Emitenta z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. została zawarta dnia 12 czerwca 2015 r. i opiewała na kwotę 290 tys. zł. Przedmiotem umowy były urządzenia do audiomarketingu i videomarketingu. Okres leasingu wynosił 59 miesięcy. Umowa nie zawierała zastrzeżenia warunku, terminu, ani kar umownych. Jej postanowienia nie odbiegały od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. Kryterium uznania tych umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość od dnia publikacji ostatniej informacji o umowie leasingu finansowego o wartości znaczącej umowy zawartej pomiędzy Emitentem a ING Lease (Polska) Sp. z o.o. przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 56/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 56/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 listopada 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 11 289 szt. akcji Spółki w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW, w okresie od dnia 19.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

 • 19.10.2015 r. sprzedaż 450 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 19.10.2015 r. sprzedaż 400 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 320 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 500 akcji Spółki po cenie 2,06 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 1 500 akcji Spółki po cenie 2,07 zł,
 • 20.10.2015 r. sprzedaż 30 akcji Spółki po cenie 2,08 zł,
 • 23.10.2015 r. sprzedaż 61 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 26.10.2015 r. sprzedaż 800 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 27.10.2015 r. sprzedaż 3 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 300 akcji Spółki po cenie 2,05 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 150 akcji Spółki po cenie 2,04 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 200 akcji Spółki po cenie 2,03 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 125 akcji Spółki po cenie 2,02 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 250 akcji Spółki po cenie 2,01 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 150 akcji Spółki po cenie 2,00 zł,
 • 30.10.2015 r. sprzedaż 4 050 akcji Spółki po cenie 1,99 zł.

ESPI 55/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 1 grudnia 2015 r.

ESPI 55/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na dzień 1 grudnia 2015 r. – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA- pobierz

Projekty uchwał na NWZA – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na NWZA – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 14.00.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.