ESPI 19/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 19/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ust.2 pkt. 1) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 1 100 000 sztuk akcji Spółki.

W wyniku transakcji zbycia FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszył udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki do 11,51%.

Przed transakcją zbycia udziałów FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 5 000 000 sztuk akcji Spółki co stanowiło 14,75% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do wykonywania 14,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez FORUM TFI S.A., FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcji Spółki, a ponadto żaden z funduszy zarządzanych przez FORUM TFI S.A. nie posiada bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki. Fundusz FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nie zawarł umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej.

ESPI 18/2015 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok

ESPI 18/2015 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2014 rok – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok opublikowane zostaną 30 kwietnia 2015 r., a nie 28 kwietnia 2015 r. (dacie podanej w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.).

Podstawa prawna szczegółowa: §103 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 17/2015 Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

ESPI 17/2015 Zmiana rekomendacji ws. wypłaty dywidendy – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu nr 3/2015 z dnia 19.01.2015 roku informuje, że zmianie ulega rekomendacja Zarządu dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki dotycząca wypłaty dywidendy za 2014 rok. Nowa rekomendacja wynosi 8 gr/akcję, tj. ok. 2,7 mln PLN (dokładna wartościowo kwota dywidendy wyliczona zostanie po zakończeniu transz skupu akcji własnych przypadających przed dniem dywidendy), przy poprzedniej rekomendacji 6 gr/akcję, tj. ok. 2 mln PLN. Podwyższenie rekomendacji wynika z bardzo dobrej i stabilnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej IMS. Nowa wysokość dywidendy na 1 akcję oznacza 100% wzrost w porównaniu do dywidendy wypłaconej za rok 2013. W/w rekomendacja jest zgodna z polityką dywidendy prowadzoną w Grupie IMS, stanowiącą o corocznym przeznaczaniu części wypracowanego zysku (między 30% a 50%) do podziału między Akcjonariuszy. Pozostała część zysku alokowana będzie w inwestycje w najbardziej rentowne segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy IMS.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych