ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka utworzyła w Deutsche Bank Polska S.A. kolejną lokatę terminową, w wysokości 0,7 mln zł (lokata ta powstała z zapadłej w dniu 28 października br. lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na 0,5 mln zł, powiększonej o dodatkowe 0,2 mln zł). Lokata zawarta została do dnia 27.01.2015 r., oprocentowana jest na warunkach rynkowych. Łącznie z lokatami zawartymi w dniu 06.10.2014 r. (na kwotę 0,5 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 04.01.2015 r.) oraz w dniu 15.01.2014 r. (na kwotę 0,8 mln zł, oprocentowanie na warunkach rynkowych, zapada 13.01.2015 r.), Spółka ma łącznie lokaty w Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 2 mln zł. Na koniec czerwca 2014 roku Emitent posiadał w tym banku lokaty na łączną wartość 0,5 mln zł, natomiast na koniec września br. była to wartość 1,5 mln zł – Spółka na bieżąco zwiększa lub zmniejsza poziom lokat bankowych w Deutsche Bank Polska S.A. (a także w kilku innych bankach) w zależności od aktualnych potrzeb operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych. Warunki zawarcia w/w lokat nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. W/w umowy dotyczące lokat zostały uznane za znaczące, z uwagi na fakt, że łączna wartość lokat w w/w banku przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 28/2014 Znacząca umowa – lokaty bankowe

ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Spółki – wielkości linii kredytu obrotowego z 550 tys. euro na 300 tys. euro. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Emitenta wynika z dobrej i ciągle poprawiającej się sytuacji płynnościowej Spółki a tym samym mniejszych potrzeb kredytowych. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku.
Również w dniu 29 października br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Tech Cave – wielkości linii kredytu obrotowego z 700 tys. pln na 300 tys. pln. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Tech Cave wynika z dobrej sytuacji płynnościowej Tech Cave i ogólnie dobrej oraz stale poprawiającej się sytuacji płynnościowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku.

Obecnie rozpoczęły się negocjacje dot. zmniejszenia zabezpieczeń i kowenantów kredytowych. Należy zaznaczyć, że wypełnianie dotychczasowych kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu. Nowe umowy kredytowe (umowa Emitenta z bankiem kończy się 31 października br., umowa Tech Cave – 5 listopada br.) podpisane zostaną najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych dni.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

ESPI 26/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października br. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. zawarła kolejne zlecenie (na kwotę 6 tys. zł) z dużym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych Entertainment Group zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 2 079 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Entertainment Group usług promocyjno-eventowych. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Entertainment Group i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Entertainment Group z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych pochodzi z 15.07.2014 r., zrealizowane zostało w okresie 2014.07.25 – 2014.07.26 i opiewało na kwotę 326 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.
Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta (Emitent podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym od 17.10.2014 r.).

ESPI 26/2014 Znacząca umowa

ESPI 25/2014 Zakończenie transzy skupu akcji własnych

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 21 października br. otrzymał informację od Copernicus Securities S.A. o zakończeniu I transzy uchwalonego przez Zarząd 31 lipca br.programu skupu akcji własnych.

Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 r. W ramach tej transzy, w okresie 18 sierpnia – 21 października br., Spółka nabyła za pośrednictwem Copernicus Securities S.A. 205 408 akcji własnych po średniej cenie 2,04 zł. Koszty skupu w tej transzy wyniosły 0,8 tys. zł. Celem nabycia akcji, zgodnie z w/w uchwałą NWZA, jest ich umorzenie. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 4 108,16 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,61% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 205 408 głosów na WZA (0,61% wszystkich głosów).
Wraz z akcjami nabytymi w czerwcu br. (Spółka informowała o tym komunikatem EBI nr 33/2014 z 30 czerwca 2014 r.), Emitent posiada łącznie 393 442 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 7 868,84 zł, stanowiące 1,16% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 393 442 głosów na WZA (1,16% wszystkich głosów). Wszystkie skupione akcje podlegać będą umorzeniu.

ESPI 24/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 20 października br. zawarte zostały kolejne zlecenia z jednym z domów mediowych (na kwotę 19 tys. zł), natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 2 768 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio oraz Digital Signage. Warunki tych zleceń są typowe dlatego rodzaju usług na rynku.

Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym pochodzi z 10.01.2014 r., zrealizowane zostało w okresie 2014.01.20 – 2014.02.02 i opiewało na kwotę 93 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.
Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta (Emitent podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym od 17.10.2014 r.).

EBI 61/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H

Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H.

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1166/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H Spółki.

EBI 60/2014 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

Zarząd Internet Media Services S.A. informuję, że w dniu 17 października br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks nr 1 z dnia 17.10.2014 r. do prospektu emisyjnego Internet Media Services S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 03.10.2014 roku. Aneks dostępny jest na stronie Emitenta www.ims.fm oraz na stronie Firmy Inwestycyjnej www.bossa.pl

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 60/2014 Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego

ESPI 23/2014 Dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 17 października br. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1166/2014 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G i H Spółki.

Zarząd GPW S.A. postanowił dopuścić z dniem 20 października br. do obrotu na rynku równoległym 33.890.
192 akcje zwykłe na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
1/ 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A2/ 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B3/1.241.820 (jeden million dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii C4/ 6.324.341 (sześć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści jeden) akcji serii D5/ 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji sei E6/ 198.875 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii F17/ 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii F28/ 320.300 (trzysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji serii F39/ 79.856 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G10/ 305.000 (trzysta pięć tysięcy) akcji serii H.

EBI 59/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 16 października 2014 r. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. otrzymała podpisaną umowę od dużego dystrybutora znanych marek odzieżowych na realizację działań promocyjno – ambientowych w jednej z galerii handlowych w Polsce. W/w działania będą miały miejsce w listopadzie 2014 r., wartość przychodów z ich tytułu wyniesie ok. 170 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 59/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Entertainment Group Sp. z o.o.

EBI 58/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych

Zarząd Internet Media Services Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 06.10 – 10.10.2014 Spółka nabyła, za pośrednictwem Copernicus Securities S.A., 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji własnych po średniej cenie 2,26 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 36.228,73 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 58/2014 Informacja ws. skupionych akcji własnych