ESPI 24/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku

ESPI 24/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27.05.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.158.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.158.820, co uprawniało do 33,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.300.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.300.000, co uprawniało do 28,82% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,63% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 16,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,35% ogólnej liczby głosów;
4) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.243.284, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.243.284, co uprawniało do 12,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,04% ogólnej liczby głosów;
5) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 6,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,76% ogólnej liczby głosów.

ESPI 23/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku.

ESPI 23/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 27.05.2019 r. – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 27.05.2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 22/2019 Wypłata dywidendy

ESPI 22/2019 Wypłata dywidendy – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2018 rok w wysokości 19 groszy/akcję, tj. w wartości 6.028.626,28 PLN. Dywidendą objętych będzie 31.729.612 akcji (w dywidendzie nie uczestniczy 143.219 akcji własnych Spółki).

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 3 czerwca 2019 roku, termin wypłaty dywidendy to 17 czerwca 2019 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Warsaw Gift&Deco Show – 24 maja 2019

[:pl]

Już 24 maja 2019 zapraszamy na największą imprezę designerską i upominkową w Polsce, gdzie Prelegentem będzie Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMS S.A. Wojciech opowie o najnowszych trendach w marketingu branży retail. Temat wystąpienia to „Podaruj emocje”, podczas którego zostanie zaprezentowana rola emocji – w szczególności rola marketingu sensorycznego w sprzedaży.

Warsaw Gift&Deco Show: https://warsawgiftshow.com

Z tematyką marketingu muzycznego, zapachowego i digital signage można także szerzej zapoznać się podczas cyklu bezpłatnych konferencji AKADEMIA ZMYSŁÓW organizowanych w Polsce przez Grupę IMS S.A. ( www.akademiazmyslow.com )

[:]

Spotkaj się z nami w Karpaczu 31 maja – 2 czerwca 2019

[:pl]Konferencja WallStreet jest najważniejszym spotkaniem inwestorów indywidualnych oraz podmiotów związanych z rynkiem kapitałowym w tej części Europy, które jest organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od ponad 20 lat. To tutaj przez trzy dni w maju i w czerwcu będzie biło serce polskiej giełdy. W sobotę 1 czerwca na Forum Akcjonariat odbędzie się prezentacja Spółki IMS S.A. Szczegółowy program dostępny na stronie: https://www.sii.org.pl/12655/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-23.html      [:]

ESPI 21/2019 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020

ESPI 21/2019 Przyznanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego na lata 2018−2020 (dalej: „PM III”), uchwalonego przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 18 sierpnia 2017 roku oraz zatwierdzonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 września 2017 roku, przyznała łącznie 500.500 (pięćset tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela. Warranty są obejmowane nieodpłatnie.

Program PM III skierowany jest do członków Zarządu IMS S.A. oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS.

W ramach tego przydziału (za realizację celów w roku 2018) warranty subskrypcyjne przyznane zostały pięciu Członkom Zarządu IMS S.A. oraz dwudziestu dziewięciu pracownikom
i współpracownikom Grupy Kapitałowej IMS. Członkowie Zarządu IMS S.A. łącznie otrzymali 350.000 szt. warrantów subskrypcyjnych, a pracownicy i współpracownicy Grupy IMS – 150.500 szt. warrantów subskrypcyjnych. Prawo do objęcia akcji nowej serii może być zrealizowane nie później niż do 31 lipca 2019 roku. Objęcie akcji przez osobę uprawnioną nastąpi po przedstawieniu przez nią wymaganych dokumentów oraz uiszczeniu ceny emisyjnej wynoszącej 3,03 PLN za akcję (cena emisyjna jest równa średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji IMS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 01.08.2016-31.07.2017). Osoba nabywająca w ramach Programu Motywacyjnego III Akcje IMS S.A. zobowiązana będzie do bezwzględnego niezbywania nabytych akcji (lock-up) przez 12 miesięcy od dnia objęcia akcji.

Treść Regulaminu Programu Motywacyjnego III na lata 2018 – 2020 jest zamieszczona na stronie internetowej Spółki (www.imssensory.com) w raporcie ESPI 29/2017 z 26.09.2017 roku (załącznik do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 26.09.2017 r.).

Celem Programu Motywacyjnego III jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania bardzo ambitnych celów, poprzez takie działania jak przejęcia wysokorentownych podmiotów, generowanie wysokiej sprzedaży z bieżących produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych klientów i nowych rynków, co w efekcie powinno w istotny sposób przełożyć się na kurs akcji IMS S.A.

Nowoczesne instalacje Digital Signage w Banku Millennium

[:pl]Bank Millennium jest ogólnopolskim uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Aktualnie zatrudnia ponad 6000 pracowników. Dzięki swoimi spółkom zależnym i firmom współpracującym, Bank od lat prowadzi działalność na wszystkich rynkach finansowych, zapewniając tym samym swoim Klientom kompleksowe usługi finansowe w ramach jednej instytucji. IMS S.A. realizuje od kilku lat usługi z zakresu DIGITAL SIGNAGE dla Banku w prawie 100 lokalizacjach w Polsce. Spójna komunikacja wizualna Millennium na wielu nośnikach, w sposób zaplanowany i zautomatyzowany jest bardzo ważna dla Banku. W ciągu ostatnich 2 miesięcy przeprowadzonych zostało 8 kolejnych instalacji na profesjonalnych monitorach w oddziałach Banku. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja taka jak TV WALL złożona z 4 monitorów 55 calowych z wąską ramą w Szczecinie. [:]