ESPI 38/2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że 22 listopada 2017 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 17.11.2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmian w Statucie Spółki dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. („NWZ”) 26 września 2017 roku podjęło uchwałę nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 30.000,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 akcji serii C.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest realizacja Programu Motywacyjnego na lata 2018 – 2020, przyjętego uchwałą nr 4 NWZ z 26 września2017 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wykaz wszystkich zarejestrowanych zmian w Statucie oraz jego tekst jednolity.

Podstawa szczegółowa: par. 5 ust. 1 pkt 9 oraz par. 38 ust. 1 pkt 2 RMF Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 38/2017 Rejestracja zmian w Statucie Spółki dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zmiany w statucie IMS S.A.

Tekst jednolity Statutu IMS S.A.