ESPI 53/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (transakcja dokonana przed wejściem w życie Rozporządzenia MAR) od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A.

Zawiadomienie dotyczy transakcji przeniesienia praw własności 75.000 akcji IMS S.A. na podstawie umowy pożyczki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Facebook