Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27.05.2019 roku

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 637 456,62 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ – pobierz

Projekty uchwał na ZWZ – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ – pobierz

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. – pobierz

 

Informacja o liczbie akcji:

W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólną liczbę akcji spółki IMS S.A. z siedzibą w Warszawie stanowi 31.872.831 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,02 zł każda akcja.

Wszystkie istniejące akcje Spółki są akcjami na okaziciela i uprawniają łącznie do 31.872.831 głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 27 maja 2019 roku.

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

 

Polityka przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna):

Administratorem danych osobowych jest Spółka. Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz przetwarzaniem i ochroną przez niego danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres powyżej), poczty elektronicznej (adres e-mail: mojedane@imssensory.com) lub formularza dostępnego na stronie internetowej http://imssensory.com/.
Dane będą przetwarzane w celu obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Przekazanie danych osobowych następuje dobrowolnie, ale ich przetwarzanie jest konieczne w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Facebook