Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A.

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 („Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na 6 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Wszelkie informacje na temat zwoływanego Walnego Zgromadzenia, w tym projekty uchwał, zamieszczone zostały na stronie Spółki w zakładce ŁAD KORPORACYJNY – WALNE ZGROMADZENIE.

Facebook