Wypłata dywidendy za rok 2015

Zarząd IMS S.A. informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2015 rok w wysokości maksymalnie 7.704.976,77 PLN, tj. 23 grosze/akcję. Na wypłatę dywidendy został przeznaczony w całości zysk netto IMS S.A. za 2015 rok (w kwocie 6.396.206,19 PLN), pozostała część natomiast zostanie wypłacona z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Z uwagi na trwający proces zbywania przez Spółkę akcji własnych ostateczna liczba akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy i uprawniających do dywidendy za rok 2015, a jednocześnie ostateczna kwota kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy za rok 2015, o którym mowa w zdaniu powyżej,
zostanie ustalona przez Zarząd Spółki według stanu na dzień dywidendy.
Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 24 czerwca 2016 roku, termin wypłaty dywidendy to 8 lipca 2016 roku.
Wartość dywidendy na akcję za rok 2015 jest blisko 3-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2014.

Facebook