Logo IMS
Segmenty

Podstawowym segmentowym układem sprawozdawczym przyjętym przez Grupę IMS jest układ według segmentów branżowych. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywa się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych usług.

Działalność Grupy mieści się w pięciu podstawowych segmentach:

– Abonamenty audio i wideo;

– Abonamenty aroma

– Usługi reklamowe audio;

– Digital Signage;

– Eventy.

Dokonując klasyfikacji segmentów operacyjnych w Grupie kierowano się zasadą, że segment operacyjny jest częścią składową jednostki:

  1. która angażuje się w działalność gospodarczą, w związku z którą może uzyskiwać przychody i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki);
  2. której wyniki działalności są regularnie przeglądane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce oraz wykorzystujący te wyniki przy podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segmentu i przy ocenie wyników działalności segmentu;
  3. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.

Sprawozdawczość segmentów operacyjnych na poziomie Grupy jest spójna z raportowaniem wewnętrznym na potrzeby Zarządu IMS S.A. i Kierownictwa poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy. Zarząd IMS S.A. monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów oraz oceny skutków wyników działalności.

Informacje dotyczące skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz rentowności poszczególnych segmentów przed eliminacjami konsolidacyjnymi (w tys. PLN)

  31.12.2018 r. 31.12.2017 r. 31.12.2016 r.
przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu przychody ze sprzedaży przed eliminacjami konsolidacyjnymi rentowność segmentu
Abonamenty audio i wideo 21 852 55% 19 882 57% 18 739 56%
Abonamenty aroma 7 255 59% 6 336 49% 5 566 46%
Usługi reklamowe audio i wideo 18 570 68% 15 199 66% 7 417 74%
Systemy Digital Signage 5 106 36% 4 987 43% 9 700 51%
Eventy 2 707 30% 3 929 39% 3 031 40%
Pozostała sprzedaż (w tym sprzedaż towarów i materiałów oraz zmiana stanu produktów) 3 818 31% 3 191 20% 4 478 14%
RAZEM 59 308 55% 53 524 54% 48 931 52%

 

Skonsolidowane dane finansowe dotyczące segmentów działalności w okresach: III Q 2019 – 2012 – tutaj

 

Facebook