Logo IMS
Dane skonsolidowane

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych
/w tys. PLN/

 
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Przychody netto ze sprzedaży 52 695 48 054 43 226 42 001 37 013 31 314 26 939
EBIT 12 073 9 890 7 492 8 831 6 902 5 183 1 770
Amortyzacja 4 479 3 567 3 365 3 157 2 889 3 561 3 955
EBITDA
(wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja)
16 552 13 457 10 857 11 988 9 791 8 744 5 725
Zysk brutto 11 613 9 774 7 114 8 574 6 711 4 725 1 032
Zysk netto za rok obrotowy  9 250 7 915 5 689 6 845 5 517 3 721 1 400
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 9 289 7 857 5 722 6 888 5 505 3 682 1 253
 
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 29 24 18 21 16 11 4
 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 502 9 542 9 342 8 302 9 204 8 109 5 386
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 842) (527) (1 353) (932) (1 598) (841) (1 434)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (16 095) (8 848) (6 585) (10 867) (4 077) (4 454) (3 698)
Przepływy pieniężne netto razem (6 435) 167 1 404 (3 497) 3 529 2 814 254
 
 
Na dzień 31.12.2018
Na dzień 31.12.2017
Na dzień 31.12.2016
Na dzień 31.12.2015
Na dzień 31.12.2014
Na dzień 31.12.2013
Na dzień 31.12.2012

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Rzeczowe aktywa trwałe 12 629  10 429 10 825 9 388 8 042 7 260 11 400
Należności krótkoterminowe 15 725 13 161  9 657 10 470 7 841 6 231 4 900
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 641 7 023  6 856 5 330 8 827 5 298 2 484
Kapitał własny 18 234 20 735  18 828 16 591 17 355 13 695 10 149
Zobowiązania długoterminowe 13 654 5 958  5 757 3 899 2 494 1 553 4 230
Zobowiązania krótkoterminowe 16 607 11 133  8 776 9 798 9 584 8 004 9 219

Facebook