Logo IMS
Akcjonariat
 Stan na 23.10.2019 r. Ilość akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące    
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki 3.354.973 10,36%
Wiesław Rozłucki 320.000 0,99%
Jarosław Dominiak 114.101 0,35%
Jarosław Parczewski 25.000 0,08%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające    
Dariusz Lichacz 6.188.820 19,12%
Michał Kornacki 6.059.784 18,72%
Piotr Bielawski 870.000 2,69%
Wojciech Grendziński 305.543 0,94%
Wojciech Piwocki 100.000 0,31%
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ IMS S.A.    
Fundusze Zarządzane przez Opera TFI S.A. 4.233.164 13,08%
Paweł Przetacznik 2.243.284 6,93%
 Pozostali Akcjonariusze 8.339.417 25,75%
 Akcje własne IMS S.A.* 219.245 0,68% 
SUMA 32.373.331 100%

zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 32.373.331 akcji (31.872.831 – seria A; 500.500 – seria C).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.

Facebook