Logo IMS
Akcjonariat
 Stan na 15.03.2019 r. Ilość akcji % w kapitale zakładowym oraz % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcje kontrolowane przez osoby / podmioty nadzorujące    
Artur Grzegorz Czeszejko-Sochacki 3.354.973 10,53%
Wiesław Rozłucki 320.000 1,00%
Jarosław Dominiak 114.101 0,36%
Jarosław Parczewski 25.000 0,08%
Andrzej Chajec 5.525 0,02%
Akcje kontrolowane przez osoby zarządzające    
Dariusz Lichacz 6.158.820 19,32%
Michał Kornacki 5.939.784 18,64%
Piotr Bielawski 770.000 2,42%
Wojciech Grendziński 285.543 0,90%
Akcjonariusze posiadający powyżej 5% kapitału zakładowego    
Fundusze Zarządzane przez Opera TFI S.A. 4.233.164 13,28%
Paweł Przetacznik 2.243.284 7,04%
 Pozostali Akcjonariusze 8.279.418 25,96%
 Akcje własne IMS S.A.* 143.219 0,45% 
SUMA 31.872.831 100%

zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych

Kapitał zakładowy IMS S.A. tworzy 31.872.831 akcje (seria A).

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,02 PLN.

Facebook