Logo IMS
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů, souborů cookie a zásady pro zpracování osobních údajů v kapitálové skupině IMS

V rámci kapitálové skupiny IMS se vždy řídíme zájmy našich partnerů a chráníme je na všech možných úrovních. Ctíme vaše soukromí a proto, abychom vám mohli poskytnout dostatečnou ochranu, implementovali jsme nevyhnutná technologická řešení a organizační mechanismy. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli následující informace týkající se fungování internetové stránky http://imssensory.com/ a zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb.

S pozdravem,
Vedení IMS S.A.

Společnost IMS S.A. se sídlem ve Varšavě zaručuje, že jejím hlavním cílem je poskytnout uživatelům svých služeb, včetně internetové stránky přístupné na doméně http://imssensory.com/(dále: „Služba”), ochranu úrovně soukromí, která je přinejmenším rovnocenná požadavkům podle platných právních předpisů a zejména zákona z 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky, Zákona z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů).

Vlastník Služby (správce) si vyhrazuje právo provádět změny těchto zásad ochrany osobních údajů.

I. Obecné informace, soubory cookie
1. Vlastníkem a provozovatelem Služby a správcem zpracovávaných osobních údajů je společnost IMS S.A. se sídlem ve Varšavě (adresa sídla společnosti: ul. Puławska 366 02-819, Varšava, Polsko), zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného u obvodního soudu pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIII. ekonomické oddělení Státního soudního registru pod číslem KRS 0000278240, IČO 016452416, DIČ 5252201663, se základním kapitálem ve výši 669,997.98 PLN (plně splaceným), dále jen „Správce”.

2. Kontakt se Správcem v jakékoli záležitosti týkající se fungování služby a zpracování a ochrany osobních údajů je možný prostřednictvím pošty (adresa výše), elektronické pošty (e-mailová adresa: mojedane@imssensory.com ) nebo prostřednictvím formuláře na internetových stránkách http://imssensory.com/.

3. Osobní údaje se používají pouze v poskytnutém rozsahu souhlasu uživatele nebo pro právně odůvodněné cíle a za účelem plnění dohod uzavřených mezi uživateli a společností IMS S.A. se sídlem ve Varšavě. Správce uplatňuje zásady minimalismu při shromažďování a zpracování pouze těch údajů, které jsou nezbytné pro řádné plnění služby, smluv a závazků vyplývajících ze zákona během celé doby nezbytné k dosažení těchto cílů. Je přitom potřebné mít na paměti, že tyto údaje byly poskytnuty dobrovolně, ale jejich zpracování je nezbytné pro řádné poskytování služby a plnění zákonem uložených povinností.

4. Zde popsané zásady zpracování osobních údajů, delegování a ochrany osobních údajů platí i pro údaje shromážděné během a v souvislosti s plněním smluv uzavřených správcem s uživateli, využívání služby (včetně kontaktního formuláře), jakož i jiných forem komunikace se Správcem.

5. Služba realizuje funkce získávání informací o uživatelích Služby následujícím způsobem:
a) automatickým sběrem informací, které jsou obsaženy v souborech cookie;
b) dobrovolným poskytováním údajů uživateli Služby ve formulářích na internetových stránkách;
c) automaticky shromažďováním logů serveru hostingovým operátorem.

6. Soubory cookie (tzv. „cookies”) jsou informace a data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele Služby a které jsou určeny pro používání internetových stránek Služby. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, jejich dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

7. Během návštěvy Služby mohou být automaticky shromážděné informace o uživatelích služby, o dané návštěvě uživatele na stránce a zahrnují, mimo jiné, IP adresu, typ internetového prohlížeče, název domény, počet přístupů, typ operačního systému, návštěvy, rozlišení obrazovky, počet barev obrazovky, adresy webových stránek, ze kterých uživatel vstoupil na stránky, čas použití stránky. Služba neshromažďuje žádné konkrétní údaje, jako jsou křestní jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa a citlivá data.

8. V rámci Služby můžou být použity odkazy na jiné internetové stránky. Správce není zodpovědný za zásady ochrany osobních údajů platných na těchto stránkách. Správce zároveň doporučuje seznámit se zásadami ochrany osobních údajů platných na těchto stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na jiné internetové stránky.

9. Subjektem umísťujícím soubory cookies do koncového zařízení uživatele webových stránek a mající k nim přístup, je Správce Služby

10. Soubory cookie se používají k vytvoření statistik, které nám pomohou pochopit, jak uživatelé používají internetové stránky, což nám umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah.

11. V rámci služby se používají následující typy souborů cookie:
a) „základní” soubory cookie, umožňující používání služeb dostupných v rámci služby, například ověřovací soubory cookie;
b) soubory cookie používané k zajištění bezpečnosti, například detekci podvodů;
c) „výkonové” soubory cookie, používané k získání informací o způsobu používání Služby uživateli;
d) „funkční” cookies, umožňující „pamatování si” nastavení vybraných uživatelem a úpravu Služby uživateli, například z hlediska jazyka.

12. V rámci Služby se používají dva základní typy souborů cookie: „relační“ soubory cookie (session cookies) a „stálé” (persistent cookies). „Relační“ soubory jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení až do opuštění internetové stránky, odhlášení se uživatele nebo po vypnutí software (webového prohlížeče). „Stálé“ cookies jsou uloženy na koncové zařízení uživatele na čas, který je určen v parametrech cookies, nebo dokud je uživatel neodstraní.

13. V převážném počtu případů software používaný pro prohlížení internetových stránek ve výchozím nastavení umožňuje ukládání souborů cookie na koncové zařízení uživatele. Uživatelé služby mají kdykoli možnost změnit nastavení souborů cookie. Tyto nastavení lze změnit v možnostech internetového prohlížeče (software), mimo jiné způsobem, který zabrání automatickému zpracování souborů cookie nebo o si od uživatele vynutí potvrzení při každém uložení soubory souborů cookie v zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování souborů cookie jsou k dispozici v nastavení webového prohlížeče.

14. Omezení týkající se používání cookies může ovlivnit dostupnost některých funkcí stránky.

II. Zpracování osobních údajů, informace o formulářích
1. Osobní údaje shromážděné správcem jsou zpracovávány zejména na základě Zákona z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a z Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů).

2. Jako součást služby jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou dobrovolně poskytnuté uživatelem.

3. V rámci kontaktních formulářů, které jsou dispozici na stránce mohou být shromažďovány následující osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo. Citlivé údaje, které uživatel v kontaktním formuláři uvede budou okamžitě odstraněny.

4. Údaje obsažené ve formulářích odeslány správci uživatelem služby nebudou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele, s výjimkou možnosti jejich přesunu jiným subjektům v rámci kapitálové skupiny IMS ( především IMS events Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, IMS r&d Sp. z o.o. se sídlem v Krakové a Mood Factory Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě), jejich subdodavatelům nebo kdy taková povinnost vyplývá z platného práva.

5. Informace uvedené ve formuláři jsou zpracovávány pro účely, vyplývající z konkrétního formuláře, například pro účely kontaktování správce nebo za účelem uvádění na trh vlastních výrobků a služeb subjektů spojených se správcem (kapitálová skupina IMS), a také pro účely archivace a statistické účely. Souhlas osoby, které se údaje týkají je vyjádřena odznačením odpovídajícího okna v kontaktním formuláři (tzv. „checkbox”) nebo v e-mailové zprávě.

6. Uživatel Služby a subjekty, které jsou smluvní stranou obchodní smlouvy uzavřené se Správcem (týkající se poskytování služeb) nebo prodeje zboží mají zejména právo:
a) získat přístup ke svým osobním údajům. Na žádost uživatele Správce vypracuje výkaz zpracovávaných údajů ve strukturované podobě počítačového souboru v některém z běžně používaných formátů;
b) požadovat přenesení osobních údajů k jiným správcům, jejich změnu, opravu, doplnění nebo úplné odstranění. Ke každému z požadavků musí správce vykonat ve lhůtě stanovené zákonem příslušné činnosti;
c) požadovat omezení rozsahu zpracovávání. Například pokud uživatel dal souhlas ke zpracování údajů s cílem prezentovat nabídku pomocí elektronických prostředků – může svůj souhlas kdykoli odvolat a zároveň neustále používat služby Správce na základě dříve uzavřené smlouvy nebo komunikací prostřednictvím e-mailu. Udělení souhlasu, stejně jako jeho stažení – může být vykonáno v písemné podobě a mimo jiné prostřednictvím elektronické pošty (e-mail);
d) vznést námitku Správci vůči zpracovávání osobních údajů;
e) předložit stížnost orgánu dohledu (předseda úřadu pro ochranu osobních údajů) ve věci zpracování osobních údajů.

7. Údaje uvedené v kontaktních formulářích Služby mohou být odesílány subjektům technicky vykonávajícím některé služby, zejména to platí pro předávání informací o držiteli registrované domény k entitám, které jsou domény operátory nebo jiným osobám, s níž správce v této nebo podobné oblasti spolupracuje

8. Osobní údaje jsou uloženy v databázi, která používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovaných údajů podle požadavků stanovených v ustanoveních o ochraně osobních údajů.

9. V případech stanovených zákonem správce může sdílet část osobních údajů uživatelů služby třetím stranám, za účelem ochrany práv třetích osob a zejména ochrany autorských práv na písemnou žádost takové osoby. Subjekt předkládající žádost je povinna prokázat skutečnosti porušování jejich práv a zejména prokázat, že jí patří autorská práva k souboru. Musí také dojít k podezření na porušování práv žadatele. Správce může také sdílet získané osobní údaje se souhlasem uživatele služby, nebo na žádost oprávněných na základě právních předpisů státních orgánů. Pošta adresovaná Správci je archivována a v některých případech slouží pro účely dokazování.

10. Osobní údaje nejsou profilovány Správcem, čili nepodléhají automatizovanému zpracování umožňujícímu přizpůsobení prezentovaného obsahu konkrétní cílové skupině (tímto způsobem jsou například vybírány reklamní materiály na sociálních sítích).

III. Logy serveru
1. Podle zavedené praxe většiny internetových stránek správce ukládá http dotazy adresované serveru Služby (informace o chování některých uživatelů Služby se řídí protokolováním v serverové vrstvě). Zobrazované zdroje jsou identifikovány pomocí adres URL. Přesný seznam informací uložených v souborech logů webového serveru je následující:
a) veřejná IP adresa počítače, ze kterého přišel požadavek.
b) název stanice zákazníka – identifikace prováděná protokolem http (je-li to možné);
c) uživatelské jméno v procesu autorizace (přihlášení);
d) čas doručení dotazu;
e) kód odpovědi http;
f) počet bajtů odeslaných serverem;
g) URL stránky dříve navštívené uživatelem stránek (referer link) – je-li přechod na stránku přes odkaz;
h) informace o internetovém prohlížeči uživatele;
i) informace o chybách, které se vyskytly během provádění transakce http.
Tyto údaje nejsou spojeny s konkrétními lidmi přehlížející si stránky, které jsou dostupné v rámci Služby. S cílem zajistit nejvyšší kvalitu Služby, správce občas analyzuje soubory s logy pro účely určení, které stránky v rámci Služby navštěvují uživatelé nejčastěji, jaké prohlížeče používají, zda struktura stránek neobsahuje žádné chyby atd.

2. Správcem shromážděné protokoly jsou uložené jako pomocný materiál, který během určité doby umožňuje řádnou správu Služby. Informace v nich obsažené nebudou sděleny jiným stranám, s výjimkou subjektů propojených se správcem personálně, kapitálově nebo smluvně, nebo v případě, že taková povinnost vyplývá ze zákona. Na základě informací obsažených v těchto souborech mohou být vygenerované statistiky jako pomoc při správě Služby. Přehled o těchto statistikách neobsahuje žádné identifikační charakteristiky návštěvníků Služby.

Facebook