ESPI 26/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku

ESPI 26/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 28 sierpnia 2020 roku – pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 28.08.2020 r.- pobierz

Projekty uchwał ZWZ 28.08.2020 r.– pobierz

Załącznik do uchwały 23 ZWZ – Polityka wynagrodzeń – pobierz

Wzór pełnomocnictwa na ZWZ 28.08.2020 r. – pobierz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2019 R.– POBIERZ

Zarząd IMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278240, REGON 016452416, NIP 5252201663, o kapitale zakładowym w wysokości 628 481,72 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12:00.

Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ESPI 25/2020 Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok

Raport: Rekomendacja Zarządu IMS S.A. dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 23 kwietnia br. informuje, że będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu (”ZWZ”) Spółki wypłatę dywidendy za 2019 rok w wysokości 5 gr/akcję. Ww. rekomendacja oznacza przeznaczenie na wypłatę dla Akcjonariuszy kwoty 1.554.954,30 zł. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 29.07.2020 roku, to 1,86%. Dywidendą objętych będzie 31.099.086 akcji (tj. liczba akcji Emitenta minus skupione akcje własne).

Ww. rekomendacja wypłaty dywidendy wynika z szerokiej analizy sytuacji Spółki, Grupy Kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową Emitenta, stopniowe powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych ponad stan posiadania na koniec 2019 roku oraz odradzające się przychody z usług reklamowych.

W przypadku zatwierdzenia rekomendowanej dywidendy przez ZWZ, będzie to ósmy rok z rzędu, w którym Spółka dzieli się zyskiem z Akcjonariuszami.

ESPI 24/2020 Zbycie spółki zależnej

Raport: Zbycie spółki zależnej – POBIERZ

 

Zarząd IMS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 lipca Emitent dokonał sprzedaży na rzecz osoby fizycznej wszystkich posiadanych udziałów (stanowiących 73% kapitału zakładowego i dających prawo do 73% głosów) w spółce zależnej IMS events Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 40 tys. zł.

IMS events to segment biznesu Grupy Kapitałowej IMS („Grupa”) najbardziej dotknięty negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi przez pandemię koronawirusa. Szacowane przychody IMS events za I półrocze 2020 roku wyniosą jedynie ok. 10% przychodów osiągniętych w I półroczu 2019 roku, a kapitały własne tej spółki wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy spadły poniżej zera na koniec I półrocza br.

Zbycie tej spółki zależnej (i wyłączenie jej wyników ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy) pozwoli jeszcze silniej skupić się na najbardziej rentownych segmentach działalności Grupy.