EBI 12/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że spółka Tech Cave Sp. z o.o. będącą 100% własnością IMS S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r. otrzymała podpisaną umowę na projekt, montaż i uruchomienie systemu Digital Signage w nowo otwieranym parku technologicznym na południu Polski. Przychód z tytułu instalacji tego systemu w II kwartale br. wyniesie blisko 190 000 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 12/2014 Zawarcie istotnej umowy przez Tech Cave Sp. z o.o.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał uchwałę nr 431/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2014 r., na mocy której Zarząd GPW S.A. wyznaczył dzień 14 kwietnia 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”. O wprowadzeniu akcji serii F2 do obrotu Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 4 kwietnia br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia br. otrzymał uchwałę nr 412/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 kwietnia 2014 roku o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A., o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda. Akcje serii F2 wynikają z programu motywacyjnego dla wybranych menedżerów i współpracowników spółek Grupy IMS przyjętego uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2011 r. O objęciu akcji serii F2 Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2013 z 29 października 2013 r. Akcje serii F2 stanowią 0,2% wszystkich akcji Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 10/2014 Wprowadzenie akcji serii F2 do obrotu na rynku NewConnect