ESPI 9/2016 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji własnych oraz całej II transzy Programu Skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 43 631 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 07.12.2015 r.) wyniosła 2,15 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 872,62 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 0,13% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 43 631 głosów na WZ (0,13% wszystkich głosów). Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 5 lutego br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do dnia 5 lutego 2016 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie.

Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 65/2015 z dnia 7 grudnia br.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z w/w uchwałą NWZ mogą być: a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub b) umorzone, lub c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Łącznie w II transzy Programu Skupu (tj. w dniu 28.01.2016 r. oraz w dniu dzisiejszym), Spółka podpisała z Akcjonariuszami umowy kupna – sprzedaży 786 220 akcji o łącznej wartości nominalnej 15 724,40 zł, stanowiących 2,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 786 220 głosów na WZ (2,34% wszystkich głosów).

Spółka posiada ponadto 2 166 064 akcje własne (o łącznej wartości nominalnej 43.321,28 zł; stanowiące 6,43% kapitału zakładowego Emitenta; uprawniające do 2 166 064 głosów na WZ, tj. 6,43% wszystkich głosów) nabyte: 1) w dniach 18 i 21 grudnia 2015 r. (I Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 01.12.2015 r.), w ilości 2 000 000, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł, które stanowią 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2 000 000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów); 2) w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (poprzedni skup realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.), w ilości 166 064, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł, które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166 064 głosów na WZ (0,49% wszystkich głosów).

Akcje nabyte w okresie 15.06.2015 r. – 24.07.2015 r. (166 064 akcje) zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ Spółki z 17.02.2014 r. mogą podlegać wyłącznie umorzeniu

ESPI 9/2016 Podsumowanie drugiego dnia skupu akcji własnych oraz całej II transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY