ESPI 8/2016 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych (II transza)

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 28 stycznia br. podpisane zostały z Akcjonariuszami Spółki umowy kupna – sprzedaży łącznie 742 589 akcji IMS S.A. Cena nabycia jednej akcji (zgodnie z Uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z 19.01.2016 r.) wyniosła 2,15 zł. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 14 851,78 zł (0,02 zł każda akcja). Akcje te stanowią 2,21% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 742 589 głosów na WZ (2,21% wszystkich głosów). Zgodnie z Programem Skupu („Zaproszenie do składania ofert zbycia akcji”), Akcjonariusze mają czas do 5 lutego br. na dokonanie czynności przeniesienia zbytych akcji na rachunek Spółki. W przypadku, gdy akcje zbywane przez Akcjonariusza nie zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych IMS S.A. w terminie do dnia 5 lutego 2016 r., umowa kupna – sprzedaży akcji ulega rozwiązaniu bez konsekwencji dla żadnej ze stron. O ewentualnym wystąpieniu takiej sytuacji Emitent poinformuje w osobnym komunikacie. Skup akcji odbywa się na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z dnia 1 grudnia 2015 roku. Program Skupu akcji własnych został uchwalony przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1 z dnia 7 grudnia 2015 r. (Spółka informowała o tym komunikatem ESPI nr 65/2015 z dnia 7 grudnia br.). Nabyte akcje własne Spółki zgodnie z w/w uchwałą NWZ mogą być:

a) przeznaczone do nabycia dla pracowników lub osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółkach z Grupy Kapitałowej IMS przez okres co najmniej 3 lat, lub

b) umorzone, lub

c) przeznaczone do dalszej odsprzedaży

Spółka posiada ponadto 2 166 064 akcje własne (o łącznej wartości nominalnej 43.321,28 zł; stanowiące 6,43% kapitału zakładowego Emitenta; uprawniające do 2 166 064 głosów na WZ, tj. 6,43% wszystkich głosów) nabyte: 1) w dniach 18 i 21 grudnia 2015 r. (I Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 01.12.2015 r.), w ilości 2 000 000, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł, które stanowią 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2 000 000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów); 2) w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (poprzedni skup realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.), w ilości 166 064, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł, które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166 064 głosów na WZ (0,49% wszystkich głosów).

Akcje nabyte w okresie 15.06.2015 r. – 24.07.2015 r. (166 064 akcje) zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ Spółki z 17.02.2014 r. mogą podlegać wyłącznie umorzeniu.

ESPI 8/2016 Podsumowanie pierwszego dnia skupu akcji własnych (II transza)

PODOBNE ARTYKUŁY