ESPI 75/2015 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału akcji własnych w ogólnej liczbie głosów Spółki

ESPI 75/2015 Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału akcji własnych w ogólnej liczbie głosów Spółki – pobierz

Zawiadomienie – pobierz

Zarząd IMS S.A („Spółka”) niniejszym informuje o złożonym w dniu 28 grudnia 2015 r. zawiadomieniu na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), iż udział posiadanych przez Spółkę akcji własnych w ogólnej liczbie głosów w IMS S.A. uległ zwiększeniu do poziomu 6,43% (Emitent posiada łącznie 2 166 064 akcje własne, z których zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu).

Zwiększenie wynika z realizowanego skupu akcji własnych.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY