ESPI 73/2015 Znacząca umowa finansowa

ESPI 73/2015 Znacząca umowa finansowa – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Emitent”) informuje, że w dzisiejszym zostały podpisane z Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”) następujące umowy:

  •  Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 4 milionów PLN, pomiędzy Emitentem a Bankiem.
  •  Umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 1 miliona PLN, pomiędzy jednostką zależną Emitenta – IMS r&d sp. z o.o. a Bankiem.

Umowy kredytowe zawarte zostały w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej, obowiązują w okresie od dnia 22.12.2015 r. do dnia 09.12.2016 r. Oprocentowanie obydwu w/w umów kredytowych ma charakter zmienny – jest oparte o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Zabezpieczenie każdej z w/w umów stanowi: weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę (odpowiednio Emitent oraz IMS r&d sp. z o.o.) wraz z deklaracją wekslową oraz nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami kredytobiorcy prowadzonymi przez Bank, w zakresie spłaty wobec Banku zobowiązań powstałych na podstawie lub w związku z zawartą umową kredytu. Dodatkowo zabezpieczeniem kredytu udzielonego przez Bank dla IMS r&d sp. z o.o. jest przystąpienie do długu Emitenta, który na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawił weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowił nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank wszystkimi rachunkami Emitenta prowadzonymi przez Bank, w zakresie spłaty wobec Banku zobowiązań powstałych na podstawie lub w związku z zawartą umową kredytu przez IMS r&d sp. z o.o. Zawarte w dniu dzisiejszym umowy nie zawierają specyficznych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz zastrzeżenia warunków ani terminów opisanych w §9 pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych. Kryterium uznania tych umów za istotne jest fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODOBNE ARTYKUŁY